Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

>
Αριθμός Μητρώου Τμήματος 

α/α  Σειράς  Εισαγωγής 

 Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα

 Τίτλος Διατριβής (ελληνικά) Τίτλος Διατριβής (αγγλικά)

 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

      2017-2018, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 PHD18387006 1 Γερασόπουλος Στέργιος Τεχνικές αντιμετώπισης σφαλμάτων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στα ευφυή δίκτυα Error metering techniques in electricity meters with emphasis on smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, THHM ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387007 2 Ζαχμάνογλου Άρτεμις Μετρήσεις σε ηλεκτρικό όχημα και ευφυή δίκτυα Electric vehicles measurements and smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387001 3 Καραμιχαηλίδου Δέσποινα Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης με έμφαση σε προσαρμοστικές τεχνικές για μεγάλα σύνολα δεδομένων Development of computational intelligence methods with emphasis on adaptive techniques for big data

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρίμβεης Χαράλαμπος- Καθηγητής Ε.Μ.Π.

PHD18387008  4 Μεταξά Φωτεινή Μετρητικές διατάξεις - Εκπαίδεση σε μηχανικούς Measuring devices - Training for engineers

Επβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387002 5 Μπάρκας Δημήτριος Συμβολή στην εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων (Υ.Τ.) με χρήση Ειδικών Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης Contribution on Operational Status Assessment  of High Voltage (H.V.) Equipment and Installations using advanced Measuring Systems and Fuzzy Logic Techniques

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387003 6 Ορφανός Βασίλειος Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης ευφυών οντοτήτων ετερογενών δικτύων έξυπνων κτιρίων Architecture development to integrate intelligent entities of heterogeneous networks into smart buildings

Επιβλέπων:

Καμινάρης Σταύρος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος- Επίκ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ

PHD18387004  7 Παπαδημητράκης Μύρων Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο συστημάτων Development of computational intelligence methods for system optimization and control

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζώης Ηλίας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387009 8 Στάσης Σταύρος Αντίστροφη μηχανική & Βραχυβιότητα  Reverse engineering & obsolescence

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387005 9 Χατζηγεωργίου Χρήστος Τεχνικές ομόσπονδης μάθησης σε δεδομένα αισθητήρων με διασφάλιση ιδιωτικότητας Federated learning techniques over sensor data, ensuring privacy protection

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λουκάς Γεώργιος - Αναπλ.Καθηγητής, University of Greenwitch

    2018-2019, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 PHD18387031 Αλεξόπουλος Δημήτριος   Δημιουργία εργαλείου για την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση των προκλησών που εισάγονται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας  Development of an evaluation tool of political steps and measures to increase RES penetration adn address the challenges posed in electricity systems and energy markets

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387019  2 Βαλβη Χριστίνα  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυστρωματικών υλικών μεταβλητής αντίστασης για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών διατάξεων χαμηλής τάσης λειτουργίας Synthesis and characterization of multilayered materials of variable resistance used as low voltage surge filters

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καμίτσος Ευστράτιος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387032 3 Βενέτας Νικόλαος  Συμβολή στην ευφυή διαχείριση ενέργειας των κτηρίων με τη χρήση τεχνικών ευφυούς ελέγχου και καινοτόμων διαδικτυακών τεχνολογιών   Contribution to intelligent energy management of buildings using smart control techniques and innovative web technologies

 Επιβλέπων:

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,  ΠΑΔΑ

 

 PHD18387010 4 Γιαμαρέλος Νικόλαος Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με χρήση μεθόδων μεταευρετικής ανάζητησης και μηχανικής μάθησης

 Optimization and modeling of power systems using pattern recognition and metaheuristic methods

Επιβλέπων

Ζώης Ηλίας - Επικ. Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387018 5 Γιαννόπουλος Νεκτάριος  Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος με τη χρήση ημιαγωγών από καρβίδιο του πυριτίου (SIC)  Power electronic converters optimization using silicon carbide semiconductors (SIC)

Επιβλέπων

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

PHD18387023  Δεικτάς Γεώργιος  Έρευνα βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης με ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων προσομοίωσης για την αποθήκευση της απορριπτόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από έργα ΑΠΕ σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας Investigation on the optimal techno-economic solution for the storage of electrical energy curtailments of RES projects in Greek non-interconnected islands

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χάρης Τσούτσος - Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 PHD18387013 7 Δόγας Ιωάννης   Πλατφόρμα Επικοινωνιών Ασύρματων δικτύων Αισθητήρων βασισμένη σε ευέλικτη και ανθεκτική πύλη δικτύου μεταφερόμενη από μη-επανδρωμένο πτητικό μέσο για την προστασία κρίσιμων υποδομών  Critical infrastructure disaster resilience communication platform for wireless sensor network management using an Unmanned Aerial Vehicle based Versatile and Robust Gateway

Επιβλέπων

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ 

PHD18387024  8 Ζανταλής Φώτιος  Εφαρμογή Αλγόριθμων μηχανικής μάθησης για την βελτιστοποίηση της δικτυακής επικοινωνίας συστημάτων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) Machine learning algorithms for Internet of Things – IoT network communication optimization

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

 PHD18387014  Καλύβας Δημήτριος  Ανάπτυξη μιας ασφαλούς και ευέλικτης Αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Πύλης-Δικτύου για την λειτουργία και διαχείριση Κατανεμημένων Κυβερνο-Φυσικών Δικτύων  Development of a secure and versatile Gateway platform Architecture for operation and management of Distributed Cyber-physical sensor Networks for Electricity trading

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387025 10 Καραβασίλης Χαράλαμπος Εύκαμπτες μικρορευστομηχανικές διατάξεις σε φορητά ενσωματωμένα συστήματα με χρήση τεχνολογιών εκτύπωσης για βιοϊατρικές εφαρμογές  Flexible microfluidic devices in portable embedded systems using printing technologies for Biomedical Applications

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Πάτσης Γεώργιος - Καθηγητής,ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Γουστουρίδης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

PHD18387020   11 Κολοκυθα Ελένη  Μελέτη με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής υλικών με μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες  Molecular dynamics simulations of materials with non-linear electrical properties

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βεγίρη Αλίκη - Κύρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Γαλατά Σωτηρία - Επικ.Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387015 12 Κοσμίδης Αλέξιος  Σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμου ελεγκτή οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος  Design and Implementation of an innovative motor drive system for electric vehicle application

Επιβλέπων:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387016 13 Κούτσης Τζούλιαν   Ενσωματωμένα Συστήματα με ρευστομηχανικές Διατάξεις για Βιοϊατρικές Εφαρμογές με Έμφαση σε Αναπνευστικά Προβλήματα   Embedded Systems Utilizing Microfluidic Devices for Biomedical Applications, with Emphasis on Respiratory Problems

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Παπαδόπουλος Γ.Νικόλαος - Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

PHD18387021  14  Κυριάκης Ευστάθιος   Ανάπτυξη Μοντέλων για τη Βέλτιστη Μετάβαση σε μια Οικονομία Μηδενικών Αποβλήτων μεγιστοποιώντας την ανάκτηση υλικών και ενέργειας Development of decision-making models for integrated waste management, maximizing material and energy recovery, towards a zero-waste economy

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καλκάνης Κωνσταντίνος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387011 15 Λουκίδης Ανδρόνικος

Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για την μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών

Weak electric signals and acoustic emissions as a tool to investigate criticality of mechanical status of materials

 Επιβλέπων:

Τριάντης Δήμος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρλής Νικόλαος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

 

 PHD18387026 16 Μαραγκού Βαϊα Περιβάλλοντα Επαυξημένης/Εικονικής Πραγματικότητας για Δοκιμασίες στα πεδία της Ψυχολογίας και της Γνωσιακής Επιστήμης: Αξιολόγηση με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης Augmented/Virtual Reality Environments for psychological and cognitive tests using neurofeedback

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βεντούρας Ερρίκος-Χάιμ - Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

Μανιά Αικατερίνη - Αναπλ.Καθηγήτρια, Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 PHD18387036 17 Νικολής Βασίλειος Διαχείριση και Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Management and recycling of waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387017 18 Νικολουδάκης Νικόλαος Καινοτόμες και πράσινες πρακτικές στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική εκπαίδευση: Ανακυκλωδομική Διδασκαλία
Innovative and green methods in Electrical and Electronics Engineering Εducation Recyclostructivistic instruction

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λιαράκου Γεωργία - Επίκ.Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Παν.Αιγαίου (Ρόδος)

 PHD18387030 19 Παπουτσή Φανή Συναισθηματική Υπολογιστική και Αξιοποίηση Παιδαγωγικών Πρακτόρων (Pedagogical Agents) στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης Affective Computing and the use of Pedagogical Agents in E-Learning

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ψαρομήλιγκος Ιωάννης - Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΑΔΑ

Σγουροπούλου Κλειώ - Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

 PHD18387033 20 Πασπαλάς Απόστολος Χαρακτηρισμός και δυνατότητες ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών προερχόμενων από διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Characterization and recycling of hazardous materials from waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387027 21  Πεταρούδης Χρήστος Ανάπτυξη Προηγμένων Οξειδίων Μετάλλων Μετάπτωσης για Διατάξεις Νανοηλεκτρονικής Development of Advanced Transition Metal oxides for Nanoelectronics Devices

Επιβλέπων:

Κωστής Ιωάννης - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Δαβάζογλου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Βασιλοπούλου Μαρία

Κύρια Ερευνήτρια ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" 

 PHD18387028  22 Ρηγάκης Ηρακλής  Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων   Automatic monitoring of biodiversity using wireless networks and optical / audiovisual sensors

Επιβλέπων:

Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ποταμίτης  Ηλίας-  Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής 

 PHD18387034 23  Σουλτάνος Νικόλαος Διερεύνηση ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής συμπεριφοράς σύγχρονης μηχανής με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων  Study of Electromagnetic and Mechanical Behaviour in Syncronous Machines by Using the finite Element Analysis Model

Επιβλέπων:

Καραϊσάς Πέτρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συγγερίδου Ολυμπιάδα - Λέκτορας Εφαρμογών, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387022  24

Στούμπης Γεώργιος

 Μετάδοση, πολυπλεξία και ασφάλεια σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς Transmission, multiplexing and security in 5G and 6G telecommunications systems and networks

Επιβλέπων:

Καραμπέτσος Σωτήρης - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Νασιόπουλος Αθανάσιος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συβρίδης Δημήτριος - Καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 

 PHD18387035 25 Τσώνος Γεώργιος Οπτικές και Ηλεκτρικές ιδιότητες Ιονικών Υγρών Optical and Electric Properties of lonic Liquids

Επιβλέπων:

Μουτζούρης Κων/νος- Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πετρίδης Κων/νος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης

PHD18387012  26 Χρηστάκης Ιωάννης  Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων Measuring and monitoring systems for environmental pollutants using "Internet of Things" technology

Επιβλέπων:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Τσακιρίδης Οδυσσέας - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χλούπης Γεώργιος- Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ΠΑΔΑ

 PHD18387029 27 Mahesh Nair Υβριδική σύντηξη δεδομένων και πληροφορίας για την ενίσχυση της ταξινόμησης σήματος ενός συστήματος πολλαπλών λήψεων

Hybrid Sensor and Information Fusion to enhance signal classification of a Multi Receiving System

Επιβλέπων:

Βουδούρης Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

      2018-2019, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   
PHD18387037  1  Γιαννούσης Χρήστος Ευφυής προσωπικοί βοηθοί, με χρήση τεχνητής ευφυίας  Intelligent personal assistants using Artificial Intelligence 

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Πολυκαλάς Σπυρίδων - Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ιζαμπώ Κάραλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

PHD18387038  2 Καπνόπουλος Αριστοτέλης Αυτόματος έλεγχος μη επανδρωμένων οχημάτων με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Automatic control of unmanned vehicles using computational intelligence 

Επιβλέπων:

 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Κανδρής Διονύσιος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ζώης Ηλίας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387039  3  Κατσαδούρος Ευάγγελος Ασφάλεια δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητας σε διασυνδεδεμένα κυβερνοφυσικά συστήματα Data security and privacy protection in interconnected, cyberphysical systems

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Γιώργος Λουκάς, Associate Professor, Department of Computing and Information systems, Greenwich University, UK

 PHD18387050 4 Κατσούλης Στυλιανός Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Υπολογιστική Νέφους με έμφαση στην ασφάλεια στα ευφυή περιβάλλοντα Internet of Things and Cloud Computing with emphasis on security in intelligent environments

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος, Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος -  Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χαράλαμπος Πατρικάκης -  Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387040 5 Κορακιανίτης Νικόλαος Ασύρματη φόρτιση και εκφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με βελτιστοποίηση ένταξής τους σε ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (smart grids) Wireless charging and discharging of electric vehicles and optimization of their integration in Smart Grids

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος -  Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387046  6 Κουτσουβέλης Διονύσιος Βελτιστοποίηση λειτουργίας συσσωρευτών Λιθίου Optimization of Li type batteries efficiency 

Επιβλέπων:

 Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καλογεροπούλου Σοφία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387051  7
 Μονιος Νικόλαος Σθεναρή πλατφόρμα για το διαδίκτυο των αυτόνομων οχημάτων, βασισμένη σε αποκεντρωμένες τεχνολογίες επικύρωσης δεδομένων αυτόνομων οχημάτων στεριάς, αέρος, θαλάσσης  A robust Internet of Autonomous Vehicles platform for unmanned ground/air/marine vehicles using distributed ledger technologies for data validation

 

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD183987041 8 Μπάτου Μαρία  Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νήσων με προγράμματα διαχείρισης και εξοικονόμησης φορτίου Island power systems development with load management and energy efficiency programs

Επιβλέπων:

 Μορώνης Αντώνιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Τσεκούρας Γεώργιος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαρία Σαμαράκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ

PHD18387042  9 Μποντσάι Ενκελέντα  Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και οπτικοποίησης σε δεδομένα μεγάλης κλίμακας Machine learning techniques and visualization in big data

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

David S. Ebert, Professor, School of Electrical and Computer Engineering, Purdue University, USA

Παναγιώτης Τσανάκας, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

PHD18387045  10 Ξερογιαννάκης Γεώργιος  Ανάλυση και προβλέψιμος έλεγχος, ενός εναέριου συστήματος ιπτάμενου αετού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλο υψόμετρο Modeling and predictive control of kite system for high altitude wind energy generation 

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Περικλής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Αναπληρωτής Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

PHD18387043  11 Ορφανίδης Κωνσταντίνος Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια High Power Microwaves and Gaseous Plasma formation

Επιβλέπων:

Σαββαΐδης Στυλιανός - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

 PHD18387048  12 Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος  Ανάπτυξη  Πληροφοριακού Συστήματος Εκτάκτων Καταστάσεων βασισμένου στην τεχνολογία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας   Development of an Emergency Information System based on the Digital Radio Technology for the Public Protection Services  

 Επιβλέπων:

Αγγελή Χρυσάνθη - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κυτάγιας Χρήστος - Επίκ. Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387052  13 Σαρηγιάννης Γεώργιος  Εφαρμογή της τεχνολογίας του Διαδικτύου των πραγμάτων (Iot) και των κυβερνο-φυσικών
συστημάτων ​(CPS) στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και
στην αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών
The implementation of the Internet of Things (loT) and Cyber Physical Systems (CPS) in flooding early warning systems and effective disaster management

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης - Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Μιχαήλ Βαϊτης - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

PHD18387047 14 Σιδέρης Κωνσταντίνος  Μετρήσεις και χαρακτηρισμός σπάνιων γαιών και πολύτιμων μετάλλων από Απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Measurement and characterization of rare earths and precious metals from WEEE 

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μαλατέστας Παντελής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387049 15 Φωτοπούλου Ελένη  Ανάλυση κοινωνικοσυναισθηματικής πληροφορίας για την βελτίωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων και της κοινωνικής συνοχής ομάδων, μέσω προτεινόμενων παρεμβάσεων.   Socio-emotional information analysis, towards the improvement of emotional competences and social cohesion of a group, through targeted interventions

Επιβλέπων;

Μετάφας Δημήτριος - Επίκ. Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Αθανάσιος Νταραντούμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πολυμέσων και Τηλεπικοινωνιών, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης Universitat Oberta de Catalunya

PHD18387044  16  Χρόνης Ιωάννης Συμβολή στη διερεύνηση των φυσικοχημικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ελαίων φυτικής προέλευσης για υποκατάσταση των ορυκτών στον εξοπλισμό υψηλών τάσεων, στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού Contribution on the investigation of the physicochemical and electrical properties of vegetable oils as dielectric liquids in high voltage equipment under the ecodesign framework 

Επιβλέπων:

 Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καλογεροπούλου Σοφία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μορώνης Αντώνιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

     

2019-2020, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
PHD  1 ΔΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ανάπτυξη νέων τεχνικών προσομοίωσης αξιοποιώντας εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης και στατιστικής μοντελοποίησης με εφαρμογές σε συστήματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών διεργασιών{/modal} Development of new simulation techniques based on computational intelligence and statistical modeling tools with applications to environmental simulation system{/modal} 

Επιβλέπων:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Γεώργιος Γαλάνης - Καθηγητής, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

2 ΖΩΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Συμβολή στην εκπαίδευση Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality){/modal}  Contribution to the training of Electrical and Electronic Engineers using innovative Virtual Reality and Augmented Reality{/modal}  

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης - Αν.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Μαρία Ραγκούση - Καθηγήτρια, THHM, ΠΑΔΑ

Ιωάννης Ψαρομήλιγκος - Καθηγητής, Επίκ.Καθηγητης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ

3 ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  Διαχείριση αποβλήτων – Ανακύκλωση με σκοπό την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας{/modal}   Waste management – Recycling to generate electricity{/modal}  

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος Μανουσάκης  - Επίκ.Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ευάγγελος Χριστοφόρου - Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Αντίστροφη μηχανική και βραχυβιότητα με έμφαση στις ηλεκτρικές συσκευές{/modal}  Reverse engineering and obsolescence with emphasis on electrical appliances{/modal}  

Επιβλέπων:

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

5 ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Διαγνωστική βλαβών στο πλήρες εξηλεκτρισμένο πλοίο{/modal} Malfunction diagnostics for All–Electric ship{/modal}

Επιβλέπων:

Γεώργιος Τσεκούρας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Αντώνιος Μορώνης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
6 ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μηχανισμοί Προστασίας από Επιθέσεις σε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα μέσω χρήσης Κοινωνικής Μηχανικής (social engineering) {/modal}  Security mechanisms against social engineering attacks targeting sensitive personal data {/modal}

Επιβλέπων:

Περικλής Παπαδόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Χαράλαμπος Πατρικάκης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Σωκράτης Κάτσικας - Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 
7 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ  Ανίχνευση επεισοδίων ιατρικού ενδιαφέροντος κατά τον ύπνο με ανάλυση και ταξινόμηση σημάτων ήχου {/modal} Detection of medical interest episodes during sleep by analyzing and classifying audio signals {/modal}

Επιβλέπων:

Στυλιανός Ποτηράκης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος-Αλέξανδρος Τάτλας - Αν.Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ηλίας Ποταμίτης - Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 
8 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ   Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης, επεξεργασίας και ειδοποίησης σεισμών{/modal}  Intelligent monitoring,processing and earthquake alert systems {/modal}

Επιβλέπων:

Στυλιανός Ποτηράκης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος Μελής - Διευθυντής Ερευνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μαρία Ραγκούση - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
9 ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ  Συμβολή στην παρακολούθηση αξιοπιστίας υποδομών ενέργειας μέσω ευφυών συστημάτων{/modal} Contribution towards reliability monitoring of energy in frastructures via intelligent systems {/modal}

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Καλκάνης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ευστάθιος Θεοτόκογλου - Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ 

 
10 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  Σχεδίαση κεραιών ΜΙΜΟ για την αντιμετώπιση διαλείψεων σε χιλιοστομετρικές συχνότητες 5G{/modal} Design of MIMO antennas for overcoming fading at 5G frequencies {/modal}

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος Σταθόπουλος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Σταύρος Κωτσόπουλος - Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 
11 ΜΟΝΑΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Εξόρυξη και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου, πάνω από κοινωνικά δίκτυα {/modal}  Big Data Mining and Visualization over online Social Networks{/modal}

Επιβλέπων:

Περικλής Παπαδόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Χαράλαμπος Πατρικάκης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

David Ebert - Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Purdue University

 
12 ΝΤΟΥΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   Μελέτη της χωροχρονικής εξέλιξης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας{/modal}  Study of the spatio-temporal evolution of the quality of the atmospheric environment and socio-economic impacts in the wider Athens area {/modal}

Επιβλέπων:

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Κωνσταντίνος Μουστρής - Αν.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΑΔΑ

 
13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Συμβολή στην έξυπνη διαχείριση αστικού πρασίνου σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής με τη χρήση τεχνολογιών IOT και μεθόδων μηχανικής μάθησης {/modal}  Contribution to smart urban green management in climate change using IoT technologies and machine learning method {/modal}

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης - Αν.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Δημήτριος Πυρομάλης - Επίκ.Καθηγητής, Tμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ

Παναγιώτης Παπαγέωργας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
14 ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Νέες τεχνολογίες σχεδίασης χιλιοστομετρικών κυκλωμάτων με εφαρμογές σε δίκτυα 5G{/modal}  Design of millimetre RF circuits for applications in 5G networks{/modal}

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Στυλιανός Μυτιληναίος - Αν.Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ανδρέας Τσιγκόπουλος - Αν.Καθηγητής, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 
15 ΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τη χρήση υπερπυκνωτών και εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης {/modal}  Development of electric car energy management optimization techniques using superconductors and computational intelligence tools{/modal}

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης- Αν.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Δημήτιρος Πυρομάλης - Επίκ.Καθηγητής, Tμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ

Γεώργιος Βόκας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
16 ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Ανάπτυξη Αλγορίθμων Ελέγχου για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων {/modal}   Development of Control Algorithms for Wireless Sensor Networks{/modal}

Επιβλέπων:

Ξενοφών-Διονύσιος Κανδρής - Αν.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Ευάγγελος Ζέρβας - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Χαράλαμπος Πατρικάκης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 

 

 

 

el_menu