Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

>
Αριθμός Μητρώου Τμήματος 

α/α  Σειράς  Εισαγωγής 

 Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα

 Τίτλος Διατριβής (ελληνικά) Τίτλος Διατριβής (αγγλικά)

 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

      2017-2018, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 PHD18387006 1 Γερασόπουλος Στέργιος Τεχνικές αντιμετώπισης σφαλμάτων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στα ευφυή δίκτυα Error metering techniques in electricity meters with emphasis on smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, THHM ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387007 2 Ζαχμάνογλου Άρτεμις Μετρήσεις σε ηλεκτρικό όχημα και ευφυή δίκτυα Electric vehicles measurements and smart grids

Επιβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387001 3 Καραμιχαηλίδου Δέσποινα Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης με έμφαση σε προσαρμοστικές τεχνικές για μεγάλα σύνολα δεδομένων Development of computational intelligence methods with emphasis on adaptive techniques for big data

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρίμβεης Χαράλαμπος- Καθηγητής Ε.Μ.Π.

PHD18387008  4 Μεταξά Φωτεινή Μετρητικές διατάξεις - Εκπαίδεση σε μηχανικούς Measuring devices - Training for engineers

Επβλέπων:

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387002 5 Μπάρκας Δημήτριος Συμβολή στην εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων Υψηλών Τάσεων (Υ.Τ.) με χρήση Ειδικών Μετρητικών Συστημάτων και Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης Contribution on Operational Status Assessment  of High Voltage (H.V.) Equipment and Installations using advanced Measuring Systems and Fuzzy Logic Techniques

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387003 6 Ορφανός Βασίλειος Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης ευφυών οντοτήτων ετερογενών δικτύων έξυπνων κτιρίων Architecture development to integrate intelligent entities of heterogeneous networks into smart buildings

Επιβλέπων:

Καμινάρης Σταύρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387004  7 Παπαδημητράκης Μύρων Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής νοημοσύνης για την βελτιστοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο συστημάτων Development of computational intelligence methods for system optimization and control

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζώης Ηλίας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387009 8 Στάσης Σταύρος Αντίστροφη μηχανική & Βραχυβιότητα  Reverse engineering & obsolescence

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Μανουσάκης Νικόλαος- Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387005 9 Χατζηγεωργίου Χρήστος Εφαρμογή Τεχνικών Βαθιάς Μάθησης σε δεδομένα αισθητήρων για την αναγνώριση χειρονομιών On applying Deep Learning Techniques to Sensor Data for Gesture Recognition

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος- Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λουκάς Γεώργιος - Καθηγητής, University of Greenwitch

    2018-2019, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
 PHD18387031 Αλεξόπουλος Δημήτριος   Δημιουργία εργαλείου για την αξιολόγηση πολιτικών και μέτρων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση των προκλησών που εισάγονται στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας  Development of an evaluation tool of political steps and measures to increase RES penetration adn address the challenges posed in electricity systems and energy markets

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Καμινάρης Σταύρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387019  2 Βαλβη Χριστίνα  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων πολυστρωματικών υλικών μεταβλητής αντίστασης για προστασία ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών διατάξεων χαμηλής τάσης λειτουργίας Synthesis and characterization of multilayered materials of variable resistance used as low voltage surge filters

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καμίτσος Ευστράτιος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387010 3 Γιαμαρέλος Νικόλαος Βελτιστοποίηση και μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων με χρήση μεθόδων μεταευρετικής ανάζητησης και μηχανικής μάθησης

 Optimization and modeling of power systems using pattern recognition and metaheuristic methods

Επιβλέπων

Ζώης Ηλίας - Επικ. Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387018 4 Γιαννόπουλος Νεκτάριος  Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μετατροπέων ηλεκτρονικών ισχύος με τη χρήση ημιαγωγών από καρβίδιο του πυριτίου (SIC)  Power electronic converters optimization using silicon carbide semiconductors (SIC)

Επιβλέπων

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

PHD18387023  5
Δεικτάς Γεώργιος  Έρευνα βέλτιστης τεχνοοικονομικής λύσης με ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων προσομοίωσης για την αποθήκευση της απορριπτόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από έργα ΑΠΕ σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας Investigation on the optimal techno-economic solution for the storage of electrical energy curtailments of RES projects in Greek non-interconnected islands

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χάρης Τσούτσος - Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 

 PHD18387013 6 Δόγας Ιωάννης   Πλατφόρμα Επικοινωνιών Ασύρματων δικτύων Αισθητήρων βασισμένη σε ευέλικτη και ανθεκτική πύλη δικτύου μεταφερόμενη από μη-επανδρωμένο πτητικό μέσο για την προστασία κρίσιμων υποδομών  Critical infrastructure disaster resilience communication platform for wireless sensor network management using an Unmanned Aerial Vehicle based Versatile and Robust Gateway

Επιβλέπων

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος - Επικ.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, ΠΑΔΑ 

PHD18387024  7 Ζανταλής Φώτιος  Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση ετερογενών συστημάτων μέσω τεχνικών κατανεμημένης μηχανικής μάθησης Federated Learning και Blockchain Federated Learning Machine learning algorithms for Internet of Things – IoT network communication optimization

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

 PHD18387014 8
 Καλύβας Δημήτριος  Ανάπτυξη μιας ασφαλούς και ευέλικτης Αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Πύλης-Δικτύου για την λειτουργία και διαχείριση Κατανεμημένων Κυβερνο-Φυσικών Δικτύων  Development of a secure and versatile Gateway platform Architecture for operation and management of Distributed Cyber-physical sensor Networks for Electricity trading

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

PHD18387020   9 Κολοκυθα Ελένη  Μελέτη με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής υλικών με μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες  Molecular dynamics simulations of materials with non-linear electrical properties

Επιβλέπων:

Βαρσάμης Χρήστος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βεγίρη Αλίκη - Κύρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Γαλατά Σωτηρία - Επικ.Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387015 10 Κοσμίδης Αλέξιος  Σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμου ελεγκτή οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος  Design and Implementation of an innovative motor drive system for electric vehicle application

Επιβλέπων:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387016 11 Κούτσης Τζούλιαν   Ενσωματωμένα Συστήματα με ρευστομηχανικές Διατάξεις για Βιοϊατρικές Εφαρμογές με Έμφαση σε Αναπνευστικά Προβλήματα   Embedded Systems Utilizing Microfluidic Devices for Biomedical Applications, with Emphasis on Respiratory Problems

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Παπαδόπουλος Γ.Νικόλαος - Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 

 PHD18387011 12 Λουκίδης Ανδρόνικος

Ασθενή ηλεκτρικά σήματα και ακουστικές εκπομπές για την μελέτη της κρισιμότητας της μηχανικής κατάστασης υλικών

Weak electric signals and acoustic emissions as a tool to investigate criticality of mechanical status of materials

 Επιβλέπων:

Τριάντης Δήμος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Σαρλής Νικόλαος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

 

 PHD18387026 13 Μαραγκού Βαϊα Περιβάλλοντα Επαυξημένης/Εικονικής Πραγματικότητας για Δοκιμασίες στα πεδία της Ψυχολογίας και της Γνωσιακής Επιστήμης: Αξιολόγηση με τη μέθοδο της Νευροανάδρασης Augmented/Virtual Reality Environments for psychological and cognitive tests using neurofeedback

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βεντούρας Ερρίκος-Χάιμ - Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

Μανιά Αικατερίνη - Αναπλ.Καθηγήτρια, Σχολή Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 PHD18387036 14 Νικολής Βασίλειος Διαχείριση και Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Management and recycling of waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387017 15 Νικολουδάκης Νικόλαος Καινοτόμες και πράσινες πρακτικές στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική εκπαίδευση: Ανακυκλωδομική Διδασκαλία
Innovative and green methods in Electrical and Electronics Engineering Εducation Recyclostructivistic instruction

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Λιαράκου Γεωργία - Επίκ.Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Παν.Αιγαίου (Ρόδος)

 PHD18387030 16 Παπουτσή Φανή Συναισθηματική Υπολογιστική και Αξιοποίηση Παιδαγωγικών Πρακτόρων (Pedagogical Agents) στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης Affective Computing and the use of Pedagogical Agents in E-Learning

Επιβλέπουσα:

Ραγκούση Μαρία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ψαρομήλιγκος Ιωάννης - Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΑΔΑ

Σγουροπούλου Κλειώ - Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών, ΠΑΔΑ

 PHD18387033 17 Πασπαλάς Απόστολος Χαρακτηρισμός και δυνατότητες ανακύκλωσης επικίνδυνων υλικών προερχόμενων από διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Characterization and recycling of hazardous materials from waste of electrical and electronic equipment

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ψωμόπουλος Κων/νος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 PHD18387027 18  Πεταρούδης Χρήστος Ανάπτυξη Προηγμένων Οξειδίων Μετάλλων Μετάπτωσης για Διατάξεις Νανοηλεκτρονικής Development of Advanced Transition Metal oxides for Nanoelectronics Devices

Επιβλέπων:

Κωστής Ιωάννης - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Δαβάζογλου Δημήτριος, Διευθυντής Ερευνών ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Βασιλοπούλου Μαρία

Κύρια Ερευνήτρια ΙΝΝ, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" 

 PHD18387028  19 Ρηγάκης Ηρακλής  Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων   Automatic monitoring of biodiversity using wireless networks and optical / audiovisual sensors

Επιβλέπων:

Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη

Ποτηράκης Στυλιανός - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ποταμίτης  Ηλίας-  Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής 

 PHD18387034 20  Σουλτάνος Νικόλαος Διερεύνηση ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής συμπεριφοράς σύγχρονης μηχανής με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων  Study of Electromagnetic and Mechanical Behaviour in Syncronous Machines by Using the finite Element Analysis Model

Επιβλέπων:

Καραϊσάς Πέτρος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μανουσάκης Νικόλαος - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συγγερίδου Ολυμπιάδα - Λέκτορας Εφαρμογών, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD18387022  21

Στούμπης Γεώργιος

 Μετάδοση, πολυπλεξία και ασφάλεια σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα 5ης και 6ης γενιάς Transmission, multiplexing and security in 5G and 6G telecommunications systems and networks

Επιβλέπων:

Καραμπέτσος Σωτήρης - Επικ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 Μέλη:

Νασιόπουλος Αθανάσιος- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Συβρίδης Δημήτριος - Καθηγητής, τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ 

 PHD18387035 22 Τσώνος Γεώργιος Οπτικές και Ηλεκτρικές ιδιότητες Ιονικών Υγρών Optical and Electric Properties of lonic Liquids

Επιβλέπων:

Μουτζούρης Κων/νος- Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Πετρίδης Κων/νος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕΙ Κρήτης

PHD18387012  23 Χρηστάκης Ιωάννης  Συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών ρύπων με τη χρήση τεχνολογίας «Διαδικτύου των Πραγμάτων Measuring and monitoring systems for environmental pollutants using "Internet of Things" technology

Επιβλέπων:

Σταύρακας Ηλίας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Τσακιρίδης Οδυσσέας - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χλούπης Γεώργιος- Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχ.Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ΠΑΔΑ

 PHD18387029 24 Mahesh Nair Υβριδική σύντηξη δεδομένων και πληροφορίας για την ενίσχυση της ταξινόμησης σήματος ενός συστήματος πολλαπλών λήψεων

Hybrid Sensor and Information Fusion to enhance signal classification of a Multi Receiving System

Επιβλέπων:

Βουδούρης Κωνσταντίνος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός - Επίκουρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

      2018-2019, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   
PHD18387038  2 Καπνόπουλος Αριστοτέλης Αυτόματος έλεγχος μη επανδρωμένων οχημάτων με χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης Automatic control of unmanned vehicles using computational intelligence 

Επιβλέπων:

 Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Κανδρής Διονύσιος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Ζώης Ηλίας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387039  3  Κατσαδούρος Ευάγγελος Ανάλυση ποιότητας Λογισμικού με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας Software Quality Analysis using Machine Learning to ensure personal data and privacy protection

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Λουκάς Γεώργιος - Καθηγητής, University of Greenwitch

 PHD18387050 4 Κατσούλης Στυλιανός Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Υπολογιστική Νέφους με έμφαση στην ασφάλεια στα ευφυή περιβάλλοντα Internet of Things and Cloud Computing with emphasis on security in intelligent environments

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος, Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος -  Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Χαράλαμπος Πατρικάκης -  Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387040 5 Κορακιανίτης Νικόλαος Ασύρματη φόρτιση και εκφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων με βελτιστοποίηση ένταξής τους σε ευφυή δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (smart grids) Wireless charging and discharging of electric vehicles and optimization of their integration in Smart Grids

Επιβλέπων:

Βόκας Γεώργιος -  Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387046  6 Κουτσουβέλης Διονύσιος Βελτιστοποίηση λειτουργίας συσσωρευτών Λιθίου Optimization of Li type batteries efficiency 

Επιβλέπων:

 Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

 Ιωαννίδης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Καλογεροπούλου Σοφία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387051  7
 Μονιος Νικόλαος Σθεναρή πλατφόρμα για το διαδίκτυο των αυτόνομων οχημάτων, βασισμένη σε αποκεντρωμένες τεχνολογίες επικύρωσης δεδομένων αυτόνομων οχημάτων στεριάς, αέρος, θαλάσσης  A robust Internet of Autonomous Vehicles platform for unmanned ground/air/marine vehicles using distributed ledger technologies for data validation

 

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος - Αναπλ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

 PHD183987041 8 Μπάτου Μαρία  Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νήσων με προγράμματα διαχείρισης και εξοικονόμησης φορτίου Island power systems development with load management and energy efficiency programs

Επιβλέπων:

Μορώνης Αντώνιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Τσεκούρας Γεώργιος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μαρία Σαμαράκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑΔΑ

PHD18387045  9 Ξερογιαννάκης Γεώργιος  Ανάλυση και προβλέψιμος έλεγχος, ενός εναέριου συστήματος ιπτάμενου αετού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλο υψόμετρο Modeling and predictive control of kite system for high altitude wind energy generation 

Επιβλέπων:

Παπαδόπουλος Περικλής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

PHD18387043  10 Ορφανίδης Κωνσταντίνος Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια High Power Microwaves and Gaseous Plasma formation

Επιβλέπων:

Σαββαΐδης Στυλιανός - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

 

Μέλη:

Σταθόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Μυτιληναίος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

 PHD18387048  11 Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος  Ανάπτυξη  Πληροφοριακού Συστήματος Εκτάκτων Καταστάσεων βασισμένου στην τεχνολογία του Ψηφιακού Ραδιοφώνου για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας   Development of an Emergency Information System based on the Digital Radio Technology for the Public Protection Services  

 Επιβλέπων:

Αγγελή Χρυσάνθη - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Βαρσάμης Χρήστος-Πλάτων - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Κυτάγιας Χρήστος - Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΑΔΑ

PHD18387052  12 Σαρηγιάννης Γεώργιος  Εφαρμογή της τεχνολογίας του Διαδικτύου των πραγμάτων (Iot) και των κυβερνο-φυσικών
συστημάτων ​(CPS) στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και
στην αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών
The implementation of the Internet of Things (loT) and Cyber Physical Systems (CPS) in flooding early warning systems and effective disaster management

Επιβλέπων:

Παπαγέωργας Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης - Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

Μιχαήλ Βαϊτης - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

PHD18387047 13 Σιδέρης Κωνσταντίνος  Μετρήσεις και χαρακτηρισμός σπάνιων γαιών και πολύτιμων μετάλλων από Απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Measurement and characterization of rare earths and precious metals from WEEE 

Επιβλέπων:

Σινιόρος Παναγιώτης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μέλη:

Μαλατέστας Παντελής - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μανουσάκης Νικόλαος - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

PHD18387044  14  Χρόνης Ιωάννης Συμβολή στη διερεύνηση των φυσικοχημικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ελαίων φυτικής προέλευσης για υποκατάσταση των ορυκτών στον εξοπλισμό υψηλών τάσεων, στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού Contribution on the investigation of the physicochemical and electrical properties of vegetable oils as dielectric liquids in high voltage equipment under the ecodesign framework 

Επιβλέπων:

 Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Καλογεροπούλου Σοφία - Καθηγήτρια, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

Μορώνης Αντώνιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ

     

2019-2020, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
PHD18387060 1 ΔΟΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Ανάπτυξη νέων τεχνικών προσομοίωσης αξιοποιώντας εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης και στατιστικής μοντελοποίησης με εφαρμογές σε συστήματα προσομοίωσης περιβαλλοντικών διεργασιών Development of new simulation techniques based on computational intelligence and statistical modeling tools with applications to environmental simulation system 

Επιβλέπων:

Φαμέλης Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Γεώργιος Γαλάνης - Καθηγητής, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

 PHD18387061 2 ΖΩΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Συμβολή στην εκπαίδευση Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality)  Contribution to the training of Electrical and Electronic Engineers using innovative Virtual Reality and Augmented Reality  

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Μαρία Ραγκούση - Καθηγήτρια, THHM, ΠΑΔΑ

Ιωάννης Ψαρομήλιγκος - Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑΔΑ

 PHD18387059 3 ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Διαχείριση αποβλήτων – Ανακύκλωση με σκοπό την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας    Waste management – Recycling to generate electricity  

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος Μανουσάκης  - Επίκ.Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ευάγγελος Χριστοφόρου - Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ

 PHD18387062 4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Αντίστροφη μηχανική και βραχυβιότητα με έμφαση στις ηλεκτρικές συσκευές   Reverse engineering and obsolescence with emphasis on electrical appliances  

Επιβλέπων:

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 PHD18387068 5 ΚΙΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    Διαγνωστική βλαβών στο πλήρες εξηλεκτρισμένο πλοίο Malfunction diagnostics for All–Electric ship

Επιβλέπων:

Γεώργιος Τσεκούρας - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Αντώνιος Μορώνης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
 PHD18387067 6 ΚΟΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Μηχανισμοί Προστασίας από Επιθέσεις σε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα μέσω χρήσης Κοινωνικής Μηχανικής (social engineering)   Security mechanisms against social engineering attacks targeting sensitive personal data 

Επιβλέπων:

Περικλής Παπαδόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Χαράλαμπος Πατρικάκης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Σωκράτης Κάτσικας - Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 
 PHD18387057 7 ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ Συμβολή στην παρακολούθηση αξιοπιστίας υποδομών ενέργειας μέσω ευφυών συστημάτων Contribution towards reliability monitoring of energy in frastructures via intelligent systems 

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Καλκάνης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Ευστάθιος Θεοτόκογλου - Καθηγητής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, ΕΜΠ 

 
 PHD18387055 8 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  Σχεδίαση κεραιών ΜΙΜΟ για την αντιμετώπιση διαλείψεων σε χιλιοστομετρικές συχνότητες 5G Design of MIMO antennas for overcoming fading at 5G frequencies 

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Νικόλαος Σταθόπουλος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Σταύρος Κωτσόπουλος - Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 
 PHD18387056 9 ΜΟΝΑΧΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Εξόρυξη και οπτικοποίηση δεδομένων μεγάλου όγκου, πάνω από κοινωνικά δίκτυα   Big Data Mining and Visualization over online Social Networks

Επιβλέπων:

Περικλής Παπαδόπουλος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Χαράλαμπος Πατρικάκης - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

David Ebert - Professor, Department of Electrical and Computer Engineering, Purdue University

 
 PHD18387064 10 ΝΤΟΥΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   Μελέτη της χωροχρονικής εξέλιξης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας   Study of the spatio-temporal evolution of the quality of the atmospheric environment and socio-economic impacts in the wider Athens area 

Επιβλέπων:

Νικόλαος Μανουσάκης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Παναγιώτης Σινιόρος - Καθηγητής, THHM, ΠΑΔΑ

Κωνσταντίνος Μουστρής - Αν.Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΑΔΑ

 
 PHD18387065 11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Συμβολή στην έξυπνη διαχείριση αστικού πρασίνου σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής με τη χρήση τεχνολογιών IOT και μεθόδων μηχανικής μάθησης   Contribution to smart urban green management in climate change using IoT technologies and machine learning method 

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Δημήτριος Πυρομάλης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Παναγιώτης Παπαγέωργας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
 PHD18387058 12 ΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης της ενεργειακής διαχείρισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τη χρήση υπερπυκνωτών και εργαλείων υπολογιστικής νοημοσύνης   Development of electric car energy management optimization techniques using superconductors and computational intelligence tools

Επιβλέπων:

Σταύρος Καμινάρης- Καθηγητής, ΤΗΗΜ ΠΑΔΑ 

Μέλη:

Δημήτριος Πυρομάλης - Επίκ.Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Γεώργιος Βόκας - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
     2019-2020, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   
PHD19387001 1 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ανάπτυξη, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Πρότυπου Έξυπνου Μικροδικτύου με ΑΠΕ και Αποθήκευση) Development and modeling and optimization of a pilot Smart Microgrid system with various Distributed Energy Resources 

Επιβλέπων:

 Βόκας Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Παναγιώτης Παπαγέωργας -  Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Γεώργιος Ιωαννίδης -  Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

 
PHD19387002  2 ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Τεχνητή νοημοσύνη για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών   Artificial Intelligence for Wireless Communications Systems

Επιβλέπων:

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Χαράλαμπος Πατρικάκης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Δημήτριος Βέργαδος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

PHD19387004  3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Μελέτη πιθανά πρόδρομων ενός σεισμού σημάτων με μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών πολύπλοκων συστημάτων  Study of signals possibly precursors to an earthquake by means of complex systems time series analysis methods

Επιβλέπων:

Στυλιανός Ποτηράκης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Γρηγόριος Κουλούρας - Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ηλίας Ποταμίτης, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

PHD19387005  4 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τριβοηλεκτρικά φαινόμενα σε κλωστοϋφαντουργικά υλικά Triboelectric effects in textile materials

Επιβλέπων:

Σάββας Βασιλειάδης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Σωτηρία ΓαλατάΕπίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Γεώργιος Πρινιωτάκης Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών,Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ

PHD19387003  6 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Ανάπτυξη ενός ασφαλούς και κρυπτογραφημένου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών (φωνής και δεδομένων), μεγάλης εμβέλειας και χαμηλής ισχύος , βασισμένου σε τεχνικές διαμόρφωσης ανθεκτικές στο θόρυβο, για την ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων εμπορικής και στρατιωτικής χρήσης. Development of a secure and encrypted Long Range and Low Power wireless communicaƟon network (voice and data), based on noise tolerant modulaƟon techniques, for the deployment of Sensor networks for commercial and military purposes

Επιβλέπων:

 Παπαγέωργας Παναγιώτης Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σταθόπουλος Νικόλαος Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Πυρομάλης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ΠΑΔΑ.

2020-2021, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   
PHD20387001  1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Εύκαμπτες εκτυπωμένες ηλεκτρονικές διατάξεις μέσω τεχνολογίας Inkjet – Εφαρμογή σε τρανζίστορ πεδίου βασισμένα στο γραφένιο (GFETs)  Flexible Inkjet-Printed electronic devices – Application to Graphene-Based Field-Effect Transistors (GFETs)

Επιβλέπων:

Καλτσάς ΓρηγόριοςΚαθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Πάτσης Γεώργιος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Γουστουρίδης Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

PHD20387006  2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής Ανάκτησης Ενέργειας από Καύσιμα Προερχόμενα από Απόβλητα

Life Cycle Assessment of Energy Recovery from Waste Derived Fuels

Επιβλέπων:

 Ράμπιας Ιωάννης - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Μέλη:

Σινιόρος Παναγιώτης Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μανουσάκης Νικόλαος -  Επίκουρος Καθηγητής,ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD20387003  4 ΖΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  Μηχανική Μάθηση και Ανάλυση Χρονοσειρών Πολύπλοκων Συστημάτων στην Ποσοτική Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Κινδύνων  Machine Learning and Complex Systems Time Series Analysis in Quantitative Finance and Risk Management

Επιβλέπων:

Ποτηράκης Στυλιανός Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος - Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Χανιάς Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.

PHD20387005  5 ΡΟΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Συμβολή στην Εκτίμηση Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης

Contribution to the Operational Status Assessment of Electrical Power System Equipment using Artificial Intelligence Techniques

Επιβλέπων:

 Καραϊσάς Πέτρος -  Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Καμινάρης ΣταύροςΑναπληρωτής Καθηγητής, ΤΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος -  Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD20387007  6 ΤΖΑΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 Απογείωση της τεχνολογίας κατά το πέρασμα στη «Νέα Ψηφιακή Εποχή» της μετά Covid-19 περιόδου. Μελέτη περίπτωσης ετοιμότητας της κοινωνίας και των μελών της ως προς την Ασφάλεια, την Οικονομία και Μετασχηματισμούς των διαπροσωπικών σχέσεων

 Take-off of technology during the transition to the "New Digital Age" of the post-Covid-19 period. A case study of the readiness of the society and its members regarding the Security, Τhe Economy and the Transformations of the in-terpersonal relations

Επιβλέπων:

Βασιλειάδης Σάββας Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Τύμπας Αριστοτέλης  Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.

PHD20387004  7 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Μηχανική μάθηση, με ενεργή ανθρώπινη συμμετοχή  Human-in-the-Loop Machine Learning

Επιβλέπων:

 Πατρικάκης Χαράλαμπος Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Ποτηράκης Στυλιανός Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, ΤΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD20387008  8 ΨΑΛΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ομόσπονδη, πολυπρακτορική, βαθιά και ενισχυμένη μάθηση  Federated, Multi-agent, deep reinforcement learning 

Επιβλέπων:

 Πατρικάκης Χαράλαμπος -  Καθηγητής, ΤΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Δάρας Πέτρος Ερευνητής Α, ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ.

Ζαρμπαλάς Δημήτριος Ερευνητής Γ, ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ.

      2020-2021, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ   
 PHD21387003  1 ΤΑΡΟΥΣΙΝΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Αξιολόγηση περιβαλλοντικού/ ενεργειακού αποτυπώματος μετασχηματιστών μέτρησης με χρήση μεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής (LCA/LCCA)  Evaluation of the environmental / energy footprint of measuring transformers using life cycle analysis (LCA / LCCA) methods

Επιβλέπων:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

 Μέλη:

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Καλογεροπούλου Σοφία Καθηγήτρια,

Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Πυργιώτη Ελευθερία

Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΜΤΥ Πανεπιστημίου Πατρών.

PHD21387001 2  ΝΤΕΛΑ ΚΡΟΥΖ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΕΝΡΙΚΕ  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Ηλεκτρονικού Συστήματος με Χρήση Τεχνολογιών Εκτύπωσης)  Design and Development of an Integrated Intelligent Electronic System Using Printing Technologies)

Επιβλέπων:

 Καλτσάς Γρηγόριος

 Μέλη:

Καλτσάς Γρηγόριος Καθηγήτης, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Βαλαμόντες Ευάγγελος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

Κανδρής Ξενοφών-Διονύσιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

PHD21387002   3  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βαθιά μάθηση, εφαρμογές και επεκτάσεις σε περιβάλλον επιτραπέζιων παιχνιδιών  Deep learning algorithms tailored and applied to boardgames 

Επιβλέπων

Μετάφας Δημήτριος

 Μέλη:

Μετάφας Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ραγκούση Μαρία Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ποτηράκης Στυλιανός Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

      2021-2022, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ    
PHD21387004 1  ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανάπτυξη μεθόδων προβλεπτικού ελέγχου μη γραμμικών συστημάτων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης  Development of model predictive control methods for non-linear systems us-ing machine learning tech-niques

 Επιβλέπων

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής

 Μέλη:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ζώης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Σαρίμβεης Χαράλαμπος Καθηγητής ΕΜΠ
PHD21387005 2  ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ Βελτιστοποίηση έξυπνων ενεργειακών συστημάτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης  Optimization of energy smart-grids using machine learning techniques

 Επιβλέπων

Ζώης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής

Μέλη

Ζώης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,ΠΑΔΑ.

Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD21387007
3 ΣΙΑΦΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ  Συστήματα συστάσεων (Recommendation Systems) στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης  Recommendation Systems in E-learning platforms 

 Επιβλέπων

Ραγκούση Μαρία

Καθηγήτρια

 Μέλη:

Ραγκούση Μαρία Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ψαρομήλιγκος Ιωάννης Καθηγητής, ΣΔΟΚΕ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΔΑ.

Σφυρόερα Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα ΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ.

PHD21387006  4  ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Ευφυή Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, για τον έλεγχο Μικροδικτύου με υψηλή διείσδυση μονάδων Α.Π.Ε., με στόχο την ευστάθεια, αξιοπιστία, και την βελτίωση της ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας του Μικροδικτύου Applying Artificial Intelli-gence techniques in a high RES penetrated Microgrid aiming at the improvement of its power quality 

 Επιβλέπων

Ιωαννίδης Γεώργιος

Καθηγητής

 Μέλη:

Ιωαννίδης Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Βόκας Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μανουσάκης Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ ΠΑΔΑ.

       2021-2022, ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ    
 PHD21387012 1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Δημιουργία περιλήψεων κειμένου από μη δομημένα δεδομένα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης Textual summaries generation from unstructured data on social media using Artificial Intelligence techniques

Επιβλέπων:

Αγγελή Χρυσάνθη Καθηγήτρια, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

Μέλη:.

Καμινάρης Σταύρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Mazida Ahmad Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University Utara Malaysia.

PHD21387014  2 ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αυτόματος έλεγχος μη γραμμικών συστημάτων με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης Nonlinear system control using computational intelligence techniques

Επιβλέπων:

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Φαμέλης Ιωάννης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Σαρίμβεης Χαράλαμπος Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών

 PHD21387008 3 ΒΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων Applied Cryptography for Internet of Things

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Ζέρβας Ευάγγελος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

 PHD21387010 4 ΝΑΝΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κυβερνοασφάλεια και Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων Cybersecurity and Applied Cryptography for Internet of Things

Επιβλέπων:

Κουλούρας Γρηγόριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Καραμπέτσος Σωτήριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ζώης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

 PHD21387009 5 ΛΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανάλυση, εγγραφή, ανάγνωση και εφαρμογές ειδικών τύπων αισθητήρων οπτικών ινών

Special types of fiber optic sensors: Analysis, inscription, interrogation and applications

Επιβλέπων:

Σταθόπουλος Νικόλαος Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Σίμος Ηρακλής , Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Σαββαϊδης Στυλιανός Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

 PHD21387013 6 ΠΕΛΑΔΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aνάλυση, σχεδίαση, προσομοίωση και υλοποίηση αρχιτεκτονικής ασφαλών ψηφιακών διδύμων, βασισμένων σε επικοινωνίες 0G με εφαρμογές στην Γεωργία Ακριβείας Analysis, design, simulation and implementation of a secure Digital Twins Architecture, based on 0G communication technologies with applications in Precision Agriculture

Επιβλέπων:

Πυρομάλης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Καμινάρης Σταύρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

 PHD21387015 7 ΔΑΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Βέλτιστος σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κόμβων με δυνατότητες LPWAN για κρίσιμες εφαρμογές)

Optimal design and development of LPWAN enabled Nodes for critical applications)

Επιβλέπων:

Πυρομάλης Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Βόκας Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

PHD21387011  8 ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΠΑΙΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Τεχνο-οικονομική αξιολόγηση συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας λιμένος υπό συνθήκες ψυχρής εκκίνησης πλοίων (Cold ironing) και διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας Techno-economical evaluation of port power system with cold ironing using renewable energy sources and energy storage systems

Επιβλέπων:

Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Προυσαλίδης Ιωάννης Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών.

Κανέλλος Φώτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
PHD21387016 ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Θεωρητικές και Πειραματικές Μελέτες σε Μικροκυματικές Διατάξεις Υψηλής Ισχύος High Power Microwave Devices: Theoretical and Experimental Studies

Επιβλέπων:

Στυλιανός Σαββαϊδης, Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Μυτιληναίος Στυλιανός,  Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ζήσης Ιωάννης,   Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

      2022-2023, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ    
PHD22387001 1 ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χωρο-Χρονική πρόβλεψη με την χρήση Βαθιάς Μάθησης

Spatio-Temporal Prediction using Deep Learning

Επιβλέπων:

Πατρικάκης Χαράλαμπος Καθηγητής  Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Παπαδόπουλος Περικλής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Λελίγκου Ελένη-Αικατερίνη Αν.Καθηγήτρια, Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,  ΠΑΔΑ.

PHD22387002 2 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ Χιλιοστομετρικές κεραίες και περιβάλλον: Αλληλεπίδραση με το ανθρώπινο σώμα και τα υλικά δόμησης κτιρίων Antennas in mmWaves frequencies and the environment: Impact on the human body and interaction with building materials

Επιβλέπων:

Στυλιανός Μυτιληναίος Αν. Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Σαββαϊδης Στυλιανός Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ 

Αλεξανδρίδης Αντώνιος Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

PHD22387003 3 ΜΠΙΤΑ ΝΤΑΝΙΕΛ Συστήματα συζευγμένων παλμικών laser και εφαρμογές  Coupled mode locked lasers and application 

Επιβλέπων:.

Σίμος Ηρακλής Αν. Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Σταθόπουλος Νικόλαος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Σίμος Χρήστος Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

     

2022-2023, ΕΑΡΙΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

   
PHD22387004 1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αντιμετώπιση του θορύβου από αυτοκινητοδρόμους με την χρήση νέων υλικών και τεχνοοικονομική αξιολόγηση της, με παράλληλη πρόταση νέων ορίων νομοθεσίας και έμφαση στα κόστη εφαρμογής και τις επιπτώσεις τους  Addressing highway noise by using new materials and its techno-economic evaluation, with a parallel proposal of new legislation limits and an emphasis on implementation costs and their implications 

Επιβλέπων:

Στυλιανός Ποτηράκης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Ποτηράκης Στυλιανός Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Τάτλας Νικόλαος-Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ποταμίτης Ηλίας Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 PHD22387005 2 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ  Ελεγχος ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα δακτυλιοφόρου δρομέα, με ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος στον άξονα του δρομέα   Three phase slip ring induction motor control, using rotating electronic controlle  

Επιβλέπων:

Πέτρος Καραϊσάς Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Καραϊσάς Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ιωαννίδης Γεώργιος Καθηγητής

Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.   

Συγγερίδου Ολυμπιάδα Λέκτορας, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

 PHD22387006 3 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για δεοντολογική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης  Legal and regulatory frameworks for ethical Al-practice 

Επιβλέπων:

Χαράλαμπος Πατρικάκης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Πατρικάκης Χαράλαμπος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Vaslka  Sancin Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Λιουμπλιάνα.

Matei Sorin Adam Αναπληρωτής Κοσμήτορας Έρευνας, Κολλέγιο Φιλελεύθερων Τεχνών, Σχολή Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο του Πέρντιου.

PHD22387010 4 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων ανάγνωησς και σκανδαλισμού για την δεύτερη φάση αναβάθμισης του φασματόμετρου μιονίων  Development of electronic readout and triggering systems for the Phase-II upgrade of the muon spectrometer of the ATLAS experiment at CERN

Επιβλέπων:

Ευστάθιος Κυριάκης – Μπιτζάρος,

Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Κυριάκης-Μπιτζάρος Ευστάθιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Ζαχαριάδου Αικατερίνη Καθηγήτρια Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ και

Φασουλιώτης Δημήτριος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ.

PHD22387007  5  ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 Βελτιστοποιημένη σχεδίαση ηλεκτρικής γεννήτριας χαμηλών στροφών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων για μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες

Optimal design based on finite elements for low rpm electric generator suitable for small hydroelectric power plants 

Επιβλέπων:

Γεώργιος Τσεκούρας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Τσεκούρας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μορώνης Αντώνιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ και

Κανέλλος Φώτιος Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογστιών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 PHD22387008 6  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   Βέλτιστη διαμόρφωση και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Optimal design and operation of small hydro-electric plant  

Επιβλέπων:

Τσεκούρας

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Τσεκούρας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ευστρατιάδης Ανδρέας Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Σούλης Κωνσταντίνος Ξ. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

PHD22387009  7 ΤΡΙΖΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η αλληλεπίδραση των φοιτητών με online εκπαιδευτικό υλικό: Διερεύνηση της αφοσίωσης σε περιπτώσεις διερευνητικής μάθησης Student - content interaction: Exploring engagement in self-directed online learning environments 

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Φωτόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Φωτόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

Τσακιρίδης Οδυσσέας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ και

Μετάφας Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ.

     

2023-2024, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

   
PHD23387001 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 Μοντελοποίηση και αναβάθμιση της υποβρύχιας εξερεύνησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης για αξιόπιστη επικοινωνία, παρατήρηση και επιτήρηση

Modeling and enhancement of underwater exploration using artificial intelligence and deep learning for reliable communication, observation, and surveillance

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Παπαγέωργας
Καθηγητής
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Παναγιώτης Παπαγέωργας
Καθηγητής
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Πυρομάλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

Ζαχαρία Παρασκευή
Επίκ. Καθηγήτρια
Τμήμα Μ.Β.Σ.Π. ΠΑΔΑ.

PHD23387002 2 ΣΑΪΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Βελτιστοποίηση της απόδοσης ηλεκτρικών μηχανών μέσω αυτόματου ελέγχου και προσαρμογής παραμέτρων με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Optimization techniques of the electric machines Performance and adjustment parameters using machine learning algorithms 

Επιβλέπων:

Καραϊσάς Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Καραϊσάς Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Ζώης Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

Μαλατέστας Παντελής Καθηγητής Τμήμα ΗΗΜ,  ΠΑΔΑ

PHD23387003 3 ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανάπτυξη αλγορίθμων για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Development of Algorithms for Wireless Sensors Networks 

Επιβλέπων:

Κανδρής Διονύσιος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Κανδρής Διονύσιος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος
Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ,ΠΑΔΑ

Κουλούρας Γρηγόριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

 

PHD23387004 4 ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Κυβερνοασφάλεια σε φυσικό επίπεδο για εφαρμογές IoT με τεχνολογία εκτυπωμένων ηλεκτρονικών

 Physical layer cyber security for IoT applications with printed electronics technology

Επιβλέπων:

Καλτσάς Γρηγόριος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Καλτσάς Γρηγόριος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Φαμέλης Ιωάννης Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Βαλαμόντες Ευάγγελος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD23387005 5 ΤΣΑΡΑΜΙΡΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ολοκλήρωση οπτικής ανάλυσης, ψηφιακών διδύμων και τεχνητής νοημοσύνης για την βέλτιστη γεωργική πρακτική και την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών   Integrating visual analytics, digital twins, and artificial intelligence for optimized agricultural practices and plant growth monitoring 

Επιβλέπων:

Πυρομάλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Πυρομάλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Παπαγέωργας Παναγιώτης
Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ

Καμινάρης Σταύρος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD23387006 6 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  Βελτιστοποίηση της λειτουργίας δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στην αυτονομία και την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών  Optimal operation of distribution power systems with emphasis to autonomous ones and renewable energy sources penetration

Επιβλέπων:

Τσεκούρας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Τσεκούρας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Κανέλλος Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ρακόπουλος Δημήτριος Ερευνητής Β,
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

     

2023-2024, ΕΑΡΙΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

   
PHD23387007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών χαρτοφυλακίων σε έξυπνα δίκτυα και συμμετοχή στην ενιαία αγορά ενέργειας   Optimal Management of Energy Portfolios in Smart Grids and participation in Energy Markets 

Επιβλέπων:

Γεώργιος Βόκας       Καθηγητής,
Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Βόκας Γεώργιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μανουσάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ και

Καμινάρης Σταύρος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

PHD23387008  ΤΣΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέθοδοι αξιοπιστίας, βελτιστοποίησης και συντήρησης σύνθετων συστημάτων 

Reliability, Optimization and Maintenance Methods for Complex Systems

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Παπαγέωργας,  Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Παπαγέωργας Παναγιώτης Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Πυρομάλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ και

Radu A Munteanu Professor, Faculty of Electrical Engineering, Technical University of Cluj-Napoca.

PHD23387009 3 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου μικροσκοπικού φασματοφωτομέτρου για την ανίχνευση και παρακολούθηση βιοαντιδράσεων σε πραγματικό χρόνο   Design, Development and Optimization of miniaturized spectrometer for the detection and real time monitoring of bio-reactions

Επιβλέπων:

 Δημήτριος Γουστουρίδης,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Μέλη:

Γουστουρίδης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ.

Κυριάκης-Μπιτζάρος Ευστάθιος Καθηγητής, Τμήμα ΗΗΜ, ΠΑΔΑ και

Παπανικολάου Νικόλαος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ, «Δημόκριτος».

 

 

 

el_menu