Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΖΩΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή εξελίσσεται συνεχώς, επιτρέποντας μεγαλύτερη πρόσβαση στη πληροφορία και τη γνώση. Έχει αποδειχθεί πως όταν στον τρόπο διδασκαλίας χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα αυξάνονται το ενδιαφέρον των φοιτητών, η συγκέντρωσή τους και η κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου.

Οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της εικονικής πραγματικότητας (VR) και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), έχει αποδειχθεί ότι προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στο τρόπο διδασκαλίας, και στη μάθηση των φοιτητών.

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός μαθησιακού μοντέλου / μοντέλου διδασκαλίας για τις επιστήμες του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, το οποίο θα χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality), με στόχο την αποδοτικότερη μάθηση των φοιτητών. Στο εν λόγω μοντέλο, θα ενσωματωθούν και τεχνικές για τη προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή.