Δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο Τμήματος

Στο παρακάτω Link αποτυπώνεται το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως αυτό αποτυπώνεται από το ιστότοπο google scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=GKIsSRcAAAAJ&hl=en

googlescholar

el_menu