Περίληψη διδακτορικής διατριβής Πελαδαρινός Νικόλαος

Η Διδακτορική Διατριβή έχει ως σκοπό την σχεδίαση και την κατασκευή ψηφιακού διδύμου αγροτικής εφαρμογής, αξιοποιώντας δίκτυα επικοινωνίας και συσκευές χαμηλού εύρους ζώνης, τροφοδοτούμενες από μπαταρία με χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit για μεγάλες αποστάσεις. Επιπρόσθετα, θα παρέχονται ασφαλείς προσβάσεις σε κατανεμημένες εγκαταστάσεις υψηλής απόδοσης υπολογιστικού νέφους, με απαιτούμενα δεδομένα ασφαλούς εισόδου και επικύρωσης. Αξιοποιώντας τεχνολογίες Digital Twin (DT) για να κατασκευαστεί ένα εικονικό αντίγραφο του πραγματικού συστήματος θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη μιας δυναμικής πλατφόρμας δοκιμών, αναγνώρισης και επιβεβαίωσης των αλληλεπιδράσεων και των αποτελεσμάτων εναλλακτικών αποφάσεων εντός του πραγματικού συστήματος. Τέτοια εφαρμογή μπορεί να βελτιστοποιήσει την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών στην εφαρμοσμένη γεωργία, καθώς και να λειτουργεί ως χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των καλλιεργειών, αλλά και για την ελαχιστοποίηση κινδύνων και αστοχιών των συστημάτων με ορίζοντα τη βελτίωση της χάραξης γεωργικής πολιτικής και της λήψης αποφάσεων που αφορούν την αποδοτικότερη αξιοποίηση μεθόδων στην γεωργία ακριβείας εν γένει.