Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Τα εκτυπωμένα ηλεκτρονικά (Printed Electronics - PE) είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία με μοναδικά χαρακτηριστικά, η οποία είναι συμπληρωματική ως προς τις συμβατικές τεχνολογίες.
Η τεχνολογία PE συνδυάζει τις τεχνικές προσθετικής ανάπτυξης (additive manufacturing) και την ηλεκτρονική λειτουργικότητα έτσι ώστε να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη καινοτόμων διατάξεων με χρήση ποικίλων υλικών που κατασκευάζονται στο σημείο χρήσης, οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων (εύκαμπτα ή άκαμπτα).

Η τεχνολογία PE επιτρέπει την υλοποίηση σύγχρονων εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) όπως έξυπνες συσκευασίες, έξυπνες ετικέτες, φορετά ηλεκτρονικά, εύκαμπτες
οροδιαγνωστικές διατάξεις, ηλεκτρονικό δέρμα κτλ. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολυάριθμες επιθέσεις που βασίζονται σε υλικό, γεγονός που ενισχύει την καθοριστική σημασία των θεμάτων ασφαλείας των πλατφορμών υλικού.

Δεδομένου ότι οι στοχευόμενες εφαρμογές PE μπορούν να εκτελούν ζωτικές λειτουργίες και να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως εμφυτεύσιμες συσκευές και patches
παρακολούθησης της υγείας, ελαττώματα ασφαλείας και ζητήματα εμπιστοσύνης μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα. Επιπλέον, τα μοναδικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας PE, έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευπάθεια σε επιθέσεις που βασίζονται σε υλικό και νέα ζητήματα εμπιστοσύνης (trust issues), όπως αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), παραχάραξη (counterfeiting) και trojans υλικού. Αυτή η διατριβή στοχεύει σε μια ειδική για την τεχνολογία αξιολόγηση των απειλών σε επίπεδο υλικού και των αντίμετρών τους για την εξασφάλιση της πιστοποιημένης λειτουργίας διατάξεων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών σε εφαρμογές ΙοΤ. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου θα μελετηθούν και θα εξεταστούν διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν ταυτοποίηση σε επίπεδο υλικού, όπως για παράδειγμα η χρήση μη κλωνοποιήσιμων φυσικών παραμέτρων (Physical Unclonable Function [pPUF]).