Αιτήσεις - Έντυπα

 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5ετούς ΠΣ ΕΝΤΥΠΑ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενική Αίτηση  Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας Αναλυτικό Υπόμνημα Προόδου Υ.Δ. (άρθρο 7 ΚΔΣ)
Αίτηση Χορήγησης Εγγράφου Εισήγηση Ολοκλήρωσης Διπλωματικής Εργασίας Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υ.Δ. (άρθρο 7 ΚΔΣ, για 3μελή Σ.Ε.)
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση  Αίτηση Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής Υ.Δ. (Έκθεση Προόδου άρ, 8 Κ.Δ.Σ.)
Διορθωτική-Συμπληρωματική Βαθμολογία  (διδάσκοντες) Πρακτικό Αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας Έκθεση Αξιολόγησης Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρ, 8 Κ.Δ.Σ.)
Αίτημα Εκπαίδευσης  Δήλωση Παραίτησης από Διπλωματική Εργασία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΣ 5ΕΤΕΣ.

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ομαδικής Δραστηριότητας Αίτηση Παράτασης Διπλωματικής Εργασίας Υπόδειγμα Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ
Παρουσιολόγιο Συμμετοχής σε Ομαδική Δραστηριότητα  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΣ ΤΕΙ Eρωτηματολόγιο εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ+
Αίτηση Εγγραφής Μέλους Βιβλιοθήκης   Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας Βεβαίωση ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
 Εισήγηση Ολοκλήρωσης Πτυχιακής Εργασίας
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ νέο
Έντυπο υποβολής παραπόνων Αίτηση Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας
Έντυπο 1
ΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ Πρακτικό Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας Έντυπο 2
Αίτηση Αρχικής Εγγραφής    Eρωτηματολόγιο εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ+
Αίτηση Κατάταξης  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΣ ΤΕΙ Κενό έγγραφο με λογότυπα
Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας  Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης  Πρότυπο Πρόσκλησης
Αναφορά Παραπόνου Βεβαίωση Έναρξης από Εργοδότη  
Αίτηση Διαμεσολάβησης (προς Συνήγορο Φοιτητή)  Σύμβαση Εργασίας Πρακτικής Άσκησης Δημοσίου Τομέα  
Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Σύμβαση Εργασίας Πρακτικής Άσκησης Ιδιωτικού Τομέα  
Βεβαίωση κατάθεσης διπλωματικής εργασίας (Βιβλιοθήκη) Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης-ΤΕΙ  
Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων (Βιβλιοθήκη)  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φοιτητή  
Αίτηση Ορκωμοσίας    
   
   
   

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για βεβαίωση φοίτησης, πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης (απαιτείται συνήθως από τα στρατολογικά γραφεία), και για δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας από τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, καθώς και η έκδοση και η αποστολή των αντίστοιχων εντύπων θα γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου.

Επιπλέον οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ι. και επιθυμούν να αρχίσουν πρακτική άσκηση, εάν ο εργοδότης τους επιθυμεί βεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης εξάμηνης πρακτικής άσκησης, τότε η αίτηση γίνεται  αποκλειστικά και μόνο μέσω του φοιτητολογίου, ως αίτηση για βεβαίωση φοίτησης αναφέροντας στα σχόλια της αίτησης "προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης". Η αντίστοιχη βεβαίωση παραλαμβάνεται μέσω του φοιτητολογίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

 

 

el_menu