Περίληψη διδακτορικής διατριβής Γεωργίου Δεικτά

"ΕΡΕΥΝΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

 

Οι αλλαγές των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική, όπως αντανακλάται στις αποφάσεις των διεθνών συνόδων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια της χώρας μας η οποία προσαρμόζεται σ’ αυτήν, δηλώνουν τη σαφή κατεύθυνση προς τις μελλοντικές κοινωνίες χαμηλού άνθρακα με την υποχρεωτική υποκατάσταση μεγάλων ποσών ρυπογόνου ενέργειας από καθαρή ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ καθώς και σημαντική διείσδυση του ηλεκτρισμού στην τελική κατανάλωση. Όμως, η ένταξη μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν θα γίνει πραγματικότητα αν δεν αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη δομή των δικτύων διανομής της, ιδιαίτερα των μη διασυνδεδεμένων, και πολύ περισσότερο αν δεν ενταχθεί στα μελλοντικά δίκτυα η δυνατότητα της αποθήκευσής της ως αδιαχώριστο στοιχείο τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα νησιού του Αιγαίου Πελάγους, στο οποίο μόνο το 2015 συνέβη απόρριψη ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 5GWh από δύο Αιολικά Πάρκα ισχύος 9MW λόγω των τεχνικών ορίων του Τοπικού Ενεργειακού Συστήματος .

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πρόκειται να διερευνηθεί η δυνατότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας στα νησιωτικά δίκτυα. Για την διεξαγωγή της, ως νησί - μοντέλο θα ληφθεί ένα νησί μεσαίου μεγέθους του Αιγαίου Πελάγους.  

Η έρευνα θα χωρίζεται σε δύο τμήματα:

α) Μέσω της προσομοίωσης του ενεργειακού συστήματος του νησιού θα εξεταστεί η δυνατότητα ελαχιστοποίησης των απορρίψεων Ανανεώσιμης Ενέργειας λόγω των τεχνικών περιορισμών του Ηλεκτρικού Συστήματος του νησιού με την εισαγωγή σ’ αυτό συσσωρευτών ως αποθηκευτικό μέσο της ηλεκτρικής ενέργειας

β) Σε δεύτερο επίπεδο, θα αναζητηθεί το βέλτιστο μίγμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με τον κατάλληλο συνδυασμό αποθηκευτικών μέσων και μονάδων συμβατικών καυσίμων καθώς και η ευαισθησία του μίγματος αυτού στη ζήτηση φορτίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διείσδυση Ανανεώσιμης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκές Γεννήτριες και Ανεμογεννήτριες.