Περίληψη διδακτορικής διατριβής Μαρία Φωτοπούλου

Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η επαναπροσέγγιση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων διανομής και η βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας υπό το πρίσμα της σύγχρονης ενεργειακής μετάβασης και της ενεργειακής κρίσης λαμβάνοντας υπόψη διανεμημένη παραγωγή (είτε παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, πχ. ντιζελογεννήτριες, είτε παραγωγή από ΑΠΕ), συστήματα αποθήκευσης και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η προτεινόμενη βελτιστοποίηση αφορά τέσσερις βασικούς άξονες:

  1. Τον ημερήσιο προγραμματισμό του δικτύου
  2. Τον έλεγχο (προβλεπτικός έλεγχος)
  3. Τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, όπως είναι η μερική αποσύνδεση της παραγωγής, η νησιδοποίηση και η ολική διακοπή λειτουργίας (blackout) του συστήματος
  4. Την οικονομική βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων.

Σε αντίθεση με υπάρχουσες μεθοδολογίες, οι οποίες εστιάζουν στην ελαχιστοποίηση του κόστους για τον διαχειριστή του δικτύου, η παρούσα πρόταση εστιάζει στη μεγιστοποίηση της αυτονομίας του δικτύου, με έμφαση στο ενεργειακό του αποτύπωμα. Επίσης, στοχεύει στην υλοποίηση μιας πλατφόρμας που θα ενσωματώνει τις παραπάνω λειτουργίες ώστε να παρέχει μια ενιαία προσέγγιση με εύκολη πρόσβαση σε διαχειριστές δικτύων. Στοχεύει στην αξιολόγηση της λειτουργίας μέσω του προσδιορισμού και υπολογισμού σχετικών δεικτών.
Τέλος, με βάση τόσο το κόστος λειτουργίας, απώλειας ισχύος και ενέργειας, όσο και το κόστος κατασκευής/μετατροπής/επέκτασης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογείται η οικονομική βιωσιμότητα της σχετικής επένδυσης και καθορίζεται το μέγεθος της ενδεχόμενης επένδυσης.