Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ορφανός Πεπαινας Σταμάτιος

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τη μελέτη σχεδίασης συστήματος Ψυχρής Εκκίνησης λιμένος με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης από πλευράς κατασκευής και λειτουργίας λιμένος, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα διείσδυσης ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συστημάτων διαφόρων τεχνολογιών, όπως συσσωρευτών, αντλησιοταμίευσης, κα. Η έρευνα πρόκειται να προσανατολιστεί σε:

(α) καταγραφή βασικών αρχών σχεδίασης και τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης συστημάτων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

(β) ανάπτυξη των βασικών αρχών σχεδίασης και τεχνολογίας ψυχρής εκκίνησης πλοίων,

(γ) εύρεση δεδομένων επισκεψιμότητας λιμένων – καμπυλών ζήτησης φορτίου πλοίων,

(δ) ανάπτυξη πρότυπου αλγορίθμου αξιολόγησης του τρόπου διαμόρφωσης και λειτουργίας συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας λιμένος με ή χωρίς ψυχρή εκκίνηση πλοίων, με ή χωρίς κλασικών Α.Π.Ε., με ή χωρίς συστήματα αποθήκευσης ενέργειας διαφορετικών χρονικών διαρκειών, συμπεριλαμβάνοντας και την επίλυση του δικτύου διανομής,

(ε) διερεύνηση κρίσιμων παραμέτρων μέσω ανάλυση ευαισθησίας ή άλλων τεχνικών βελτιστοποίησης,

(στ) διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων λιμένος σε διασυνδεδεμένο σύστημα ή σε αυτόνομα, υβριδικά ή μη, συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.