Περίληψη διδακτορικής διατριβής Στέφανου-Λεωνίδα Λαμπίρη

Τα  δίκτυα  πέμπτης  γενεάς  παρέχουν  στους  χρήστες  μια  σημαντικά  βελτιωμένη  εμπειρία,  με  βασικά  χαρακτηριστικά  την  υψηλή  χωρητικότητα  καναλιού,  απόδοση  φάσματος  (spectrum  efficiency), χαμηλή καθυστέρηση (low latency), χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αξιοπιστία και  ασφάλεια. Παρόλα τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν υπάρχουν ταυτόχρονα ανοιχτά θέματα  όσον αφορά τη χρήση τους, καθώς η επικοινωνία σε αυτές τις συχνότητες απαιτεί line‐of‐sight  (LΟS) διάδοση, ενώ το μικρό μήκος κύματος (1‐10mm) καθιστά το σήμα περισσότερο ευάλωτο  στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, οι τυπικές τιμές της εξασθένισης που προκαλούν τα δομικά  υλικά σε αυτές τις υψηλές συχνότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον συνολικό υπολογισμό  της εξασθένισης της διάδοσης του σήματος  (Link Budget). Επιπρόσθετα, παραμένει ανοιχτό το  θέμα της αλληλεπίδρασης της κεραίας με το ανθρώπινο σώμα σε αυτά τα μήκη κύματος αφού οι  περισσότερες  μελέτες  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  μέχρι  τώρα  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα  αφορούν χαμηλότερες συχνότητες (<20 GHz).  Ως εκ τούτου, η έρευνα της διδακτορικής εργασίας θα εστιαστεί στις παρακάτω δύο περιοχές:   1. Αλληλεπίδραση mmWave κεραιών με το ανθρώπινο σώμα   ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6770 - 24/01/2023 Αιγάλεω 2.  Επίδραση  της  απόσβεσης  που  προκαλούν  τα  υλικά  δόμησης  κτιρίων  στην  διάδοση  των  mmWaves.  Στα πλαίσια αυτής θα αναπτυχθούν πρωτότυπες μετρητικές διατάξεις, η υλοποίηση των οποίων  θα βασιστεί σε αποτελέσματα κατάλληλων προσομοιώσεων που θα προηγηθούν. Ταυτόχρονα,  θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν πειραματικά πρωτότυπα χιλιοστομετρικών κεραιών καθώς και  ομοιωμάτων ανθρώπινου σώματος που θα ενσωματωθούν στις μετρητικές διατάξεις. Επίσης, θα  αναπτυχθούν διατάξεις για μετρήσεις χαρακτηρισμού υλικών ως προς τις ηλεκτρικές ιδιότητές  τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το  Εργαστήριο  Ασύρματων  Επικοινωνιών  του  Ινστιτούτου  Πληροφορικής  και  Τηλεπικοινωνίων  (Ι.Π&Τ)  του  ΕΚΕΦΕ  “Δημόκριτος”,  όπου  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  χρήσης  εξοπλισμού  και  εξειδικευμένων μετρητικών υποδομών.