Περίληψη διδακτορικής διατριβής Μεταξά Σοφία

Τα σύνθετα υλικά έχουν διατηρήσει την ταχεία ανάπτυξή τους για πολλές δεκαετίες και έχουν τύχει πολλών εφαρμογών ως κατασκευαστικά στοιχεία δομών στους τομείς της αεροπορίας, της αεροδιαστημικής, της ναυτιλίας, των κατασκευών, των μεταφορών, και της ενέργειας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στην απόκριση μιας δομής (πιθανές αστοχίες) από σύνθετα υλικά, , ώστε το πρόβλημα να μπορεί να αποκατασταθεί εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθούν καταστροφικές συνέπειες που θα απέφερε μια γενικευμένη αστοχία.

Η ανανεώσιμη ενέργεια έχει αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς ανά τον κόσμο. Εντούτοις, καθώς όλο και περισσότερες κρίσιμες υποδομές ενέργειας κατασκευάζονται παγκοσμίως, ο αριθμός των ατυχημάτων αυξάνει. Το εν λόγω διδακτορικό προσεγγίζει τη βελτιστοποίηση διαχείρισης τέτοιας φύσης δομών μέσω ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος εντοπισμού αστοχιών και διασφάλιση ποιότητας αυτής.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας όπως αυτή προτείνεται βασίζεται σε μία σειρά από ρητά ορισμένους στόχους. Πέραν της εναρμόνισης με πρότυπα, θα βελτιστοποιηθούν συσκευές και διαδικασίες, ούτως ώστε να ευοδωθούν οι στόχοι της νέας γενεάς παραγωγής καθαρής ενέργειας, αποκομίζοντας μείωση κόστους μέσω μείωσης του αριθμού απαιτούμενων ελέγχων και φυσικά παρέχοντας υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.