Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ντούρου Κλεοπάτρα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας, διότι δημιουργεί άμεσα προβλήματα στη δημόσια υγεία, καθώς και έμμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, θα μελετηθεί η διαχρονική και χωρική διακύμανση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Με τη χρήση του λογισμικού  AirQ+ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα γίνει μια προσπάθεια αξιολόγησης των συνεπειών των βραχυπρόθεσμων μεταβολών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη δημόσια υγεία και εν συνεχεία των προβλημάτων υγείας λόγω της μακρόχρονης έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η μεταβολή των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, εάν αλλάξουν στο μέλλον τα επίπεδα μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Με βάση τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν, θα πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.