Περίληψη διδακτορικής διατριβής Σταύρου Στάση

"Αντίστροφη μηχανική & Βραχυβιότητα"

Σε πολλά στάδια της ζωής ενός προϊόντος εμφανίζονται προβλήματα, που σχετίζονται µε την βιωσιμότητα και την επεκτασιμότητα των υλικών από τα οποία αποτελείται. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις διαφορετικές τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται από διάφορους κατασκευαστές µε βάση φυσικά τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες τεχνικές σχεδιασμού και βελτίωσης. Η αντίστροφη μηχανική αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων αλλά και µία φιλοσοφία, η οποία ως έννοια υπάρχει πολλές δεκαετίες, αλλά τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται κατά κόρον. Αυτό οφείλεται στο ότι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας δεν αφήνει περιθώρια και δεν επιτρέπει την εκούσια αποτύπωση λεπτομερών στοιχείων και χαρακτηριστικών προϊόντων. Αρχικά, στην διατριβή αυτή θα γίνει μια βιβλιογραφική επισκόπηση των μεθόδων αντίστροφης μηχανικής με έμφαση τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Στην συνέχεια, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και τρόποι ανάλυσης του σχεδιασμού για επιμήκυνση του κύκλου ζωής μιας ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευής.