Περίληψη διδακτορικής διατριβής Στέργιου Γερασόπουλου

"Τεχνικές αντιμετώπισης Σφαλμάτων σε Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στα Ευφυή Δίκτυα"

 

Η μετάβαση από το συμβατικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα είναι πλέον γεγονός. Τα σύγχρονα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν πλήθος ψηφιακών τεχνολογιών και νέων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων στην παραγωγή, στην μεταφορά στην διανομή και στην κατανάλωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα δίκτυα που επιτυγχάνουν την πιο αξιόπιστη, πιο αποδοτική και με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις λειτουργία τους αξιοποιώντας τις παραπάνω τεχνολογίες, χαρακτηρίζονται ως Ευφυή Ηλεκτρικά Δίκτυα. Στην διατριβή αυτή, αρχικά, θα γίνει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας για τους έξυπνους μετρητές. Στην συνέχεια, θα γίνουν μετρήσεις και δοκιμές με σκοπό την δημιουργία ενός κυκλωματικού ισοδύναμου μοντέλου ενός έξυπνου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, θα αναπτυχθούν εφαρμογές που θα εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν σφάλματα στους έξυπνους μετρητές.