Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ντάνιελ Μπίτα

Πρόσφατα, οι πηγές laser προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως μη γραμμικά δομικά στοιχεία για την κατασκευή συζευγμένων δικτύων χρονικής καθυστέρησης (time delay networks) καθώς επιδεικνύουν ιδιότητες όπως η διέγερση (excitability), ο συγχρονισμός και το χάος. Ιδιαίτερα τα δίκτυα συζευγμένων ημιαγωγικών laser απότελούν ένα νέο πεδίο για την υλοποίηση εφαρμογών όπως φωτονικά νευρωνικά δίκτυα για επεξεργασία δεδομένων. Στην προτεινόμενη έρευνα θα χρησιμοποιηθούν ημιαγωγικά laser σε καθεστώς παλμικής λειτουργίας (pulsed lasers) ως συζευγμένα δομικά στοιχεία για τη δημιουργία δικτύων και τη μελέτη των χαρακτηριστικών αυτο-οργάνωσης και συγχρονισμού. Στόχος της έρευνας είναι η χαρτογράφηση τοπολογιών συζευγμένων laser παλμικής λειτουργίας και η ανίχνευση των κατάλληλων λειτουργικών και δομικών συνθηκών για την επίτευξη συγχρονισμού. Η ανάλυση των συστημάτων θα γίνει με προσομοίωση και με πειραματική διάταξη. Επιπλέον, θα διερευνηθούν εφαρμογές στον χώρο των οπτικών αισθητήρων κα.