Αποφάσεις Συνέλευσης 2021

α./.α             Πρόσκληση           Πρακτικό
1 Συνεδρίαση 01 / 14-01-2021  Πράξη 1/14.01.2021
2 Συνεδρίαση 02 / 08-02-2021 
3 Συνεδρίαση 03 / 18-02-2021   
 4 Συνεδρίαση 04 / 11-03-2021  
 5 Συνεδρίαση 05 / 01-04-2021  
 6 Συνεδρίαση 06 / 27-04-2021  
   
   
   
     
     
 
     
   
     
     
     
     
     
     

el_menu