Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βελάκη Βασίλειου

Η προτεινόμενη έρευνα σκοπό έχει να μελετήσει το ευρύτερο πεδίο της Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ). Το Διαδίκτυο του κοντινού μέλλοντος, θα συντίθεται από ποικιλότροπα συνδεδεμένες μεταξύ τους συσκευές, που θα επεκτείνουν τα όρια του γνωστού μας φυσικού κόσμου με εικονικές οντότητες (Virtual Entities). Ήδη, το πεδίο της Εφαρμοσμένης Κρυπτογραφίας διαδραματίζει έναν άκρως σημαντικό ρόλο στις μέρες μας, καθώς η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των εικονικών οντοτήτων και των συσκευών στο ΔτΠ, αρχίζει να γίνεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ, καθώς αυξάνεται δραματικά η χρήση των παραπάνω τεχνολογιών. Είναι σίγουρο ότι στο εγγύς μέλλον, θα αυξηθεί η ζήτηση υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας των οντοτήτων αυτών, μέσα από τα νέα ευφυή περιβάλλοντα που δημιουργούνται συνεχώς (π.χ. έξυπνες πόλεις (smart cities), έξυπνα δίκτυα ενέργειας (smart grids), έξυπνα οχήματα κτλ.). Συνεπώς, είναι καθοριστικής σημασίας η εξέλιξη των υφιστάμενων αλγορίθμων, πρωτοκόλλων, διαδικασιών και τεχνικών, όπως βέβαια και η ανάπτυξη νέων μεθόδων στα συστήματα ασφάλειας των επικοινωνιών. Κύριος στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη νέων τεχνικών, βασισμένων σε προχωρημένα μαθηματικά μοντέλα, προσαρμοσμένων να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε σύγχρονα ενσωματωμένα συστήματα, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας της πληροφορίας, και την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των συστημάτων αυτών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.