Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Μπάτου Μαρία

"Ανάπτυξη συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νήσων με προγράμματα διαχείρισης και εξοικονόμησης φορτίου"

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών, ειδικά του Αιγαίου πελάγους, διακρίνονται για τις ιδιαιτερότητές τους, καθώς είναι επί της παρούσης στιγμής αυτόνομα, με την προοπτική στο κοντινό μέλλον τα περισσότερα νησιά να διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διακόπτοντας τη λειτουργία των πετρελαϊκών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο η διασύνδεση δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη από πλευράς αξιοπιστίας θέτοντας σε αμφιβολία αν τελικά είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας των συμβατικών μονάδων. Ενώ ένα επιπλέον ζήτημα είναι ο βαθμός διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω του πλούσιου αιολικού δυναμικού και της υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας και η διαμόρφωση υβριδικών συστημάτων, ακόμη με τη χρήση διατάξεων συσσώρευσης ενέργειας. Ωστόσο παρά τα αρχικά βήματα σε μέτρα διαχείρισης και εξοικονόμησης φορτίου από πλευράς Δ.Ε.Η. και τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προ εικοσαετίας τα τελευταία χρόνια έχει ατονήσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον στον ελλαδικό χώρο.
Υπό αυτό το πλαίσιο ζητείται η ολιστική οικονομοτεχνική μελέτη ανάπτυξης ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας νήσου λαμβάνοντας υπόψη πέρα της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων διαχείρισης φορτίου ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικότερα θα μελετηθεί η διαχρονική εξέλιξη των φορτίων των αυτόνομων νήσων και η εξάρτησή τους από τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, άνεμος) εφαρμόζοντας μεθόδους στατιστικής ανάλυσης ή / και αναγνώρισης προτύπων. Επίσης θα μελετηθεί η επίδραση που έχουν στην ζήτηση φορτίου οι εποχικές μεταβολές του πληθυσμού στα νησιά αυτά λόγω των αυξημένων τουριστικών ροών κατά τη θερινή περίοδο. Στη συνέχεια θα γίνει η σχετική πρόβλεψη φορτίου τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, με χρήση μεθόδων παλινδρομικών μοντέλων ή / και τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα θα υπάρξει συστηματική καταγραφή προγραμμάτων διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου και των δυνατοτήτων εφαρμογής σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας νήσων, καθώς των τρόπων οικονομικής αξιολόγησής τους. Ακολούθως θα γίνει ο οικονομικός προγραμματισμός ανάπτυξης / επέκτασης μονάδων παραγωγής, με ή χωρίς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ή χωρίς διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα, με ή χωρίς προγράμματα διαχείρισης φορτίου με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων βελτιστοποίησης και λαμβάνοντας υπόψη και τους σχετικούς δείκτες αξιοπιστίας απώλειας φορτίου και απώλειας ενέργειας. Στη συνέχεια θα εκτελεστεί η οικονομική λειτουργία του εκάστοτε διαμορφωμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας νήσου για τυπικές ημέρες των μελλοντικών ετών με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων βελτιστοποίησης. Από τη συγκριτική μελέτη θα επιλεχθεί η καταλληλότερη διαμόρφωση ανάπτυξης του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νήσου. Η μεθοδολογία αυτή θα εφαρμοστεί σε σειρά νησιών του Αιγαίου πελάγους, προκειμένου να διαπιστωθούν επιπλέον ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους και οι δυνατότητές γενίκευσης των σχετικών αποτελεσμάτων.