Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ένα Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων (Wireless Sensors Network─WSN), είναι ένα κατανεμημένο σε μια περιοχή ενδιαφέροντος σύνολο ασύρματα διασυνδεδεμένων συσκευών οι οποίες έχουν δυνατότητες αίσθησης, επικοινωνίας και επεξεργασίας, και ονομάζονται αισθητήριοι κόμβοι. Ένα WSN περιλαμβάνει επίσης τουλάχιστον έναν κόμβο εποπτικού ελέγχου του δικτύου ο οποίος διαθέτει ενισχυμένους ενεργειακούς, υπολογιστικούς και επικοινωνιακούς πόρους, και ονομάζεται σταθμός βάσης.

Χάρις στη συνδυασμένη χρήση των βαθμίδων του, ένα WSN δύναται να παρακολουθεί τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέροντος. Για αυτό το λόγο, ο τομέας των WSN θεωρείται η βάση για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και υποστηρίζει ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Όμως, η εφαρμογή των WSN δυσχεραίνεται τόσο εξαιτίας των περιορισμένων πόρων των αισθητήριων κόμβων αναφορικά με την παροχή ενέργειας, τη μνήμη και την επεξεργαστική ισχύ, όσο και εξαιτίας των εγγενών περιορισμών των ασύρματων επικοινωνιών, αναφορικά με την ισχύ, την ταχύτητα και τη χωρητικότητα των καναλιών επικοινωνίας, καθώς και την ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και την αποφυγή εισβολών για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων.

Στόχος της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων, ως προς συγκεκριμένες παραμέτρους της λειτουργίας τους, όπως είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα των κόμβων και των επικοινωνιών, η διατήρηση της συνδεσιμότητας του δικτύου, η μεγιστοποίηση της κάλυψης του.