Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ιωάννη Δόγα

"Πλατφόρμα Επικοινωνιών Ασύρματων δικτύων Αισθητήρων βασισμένη σε ευέλικτη και ανθεκτική πύλη δικτύου μεταφερόμενη από μη-επανδρωμένο πτητικό μέσο για την προστασία κρίσιμων υποδομών"

 

Οι τυπικοί κόμβοι σε ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων έχουν περιορισμούς όσον αφορά την διαθέσιμη ενέργεια και τους υπολογιστικούς πόρους. Συνεπώς εκπέμπουν τα δεδομένα τους σε έναν τοπικό
κόμβο-διακομιστή στον οποίο γίνεται η συλλογή, επεξεργασία και προώθηση προς άλλες τοπολογίες δικτύων. Ένας διακομιστής του διαδικτύου των πραγμάτων αποτελεί σημείο μοναδικής αστοχίας του συστήματος, μιας και αποτελεί τον μοναδικό σύνδεσμο προς το διαδίκτυο. Ένας διακομιστής βασισμένος σε πλατφόρμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ο οποίος να υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες συνδεσιμότητας θα μπορούσε να αντικαταστήσει επαρκώς μη λειτουργικές υποδομές διακομιστών σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Για την υλοποίηση αυτή, απαιτείται εξέταση όλων των διαθέσιμων σχετικών τεχνολογιών, πρωτοκόλλων, επιλογών υλικού και αρχιτεκτονικών που αφορούν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε συνδυασμό με σχετικές εξομοιώσεις μοντέλων. Τα δεδομένα των εξομοιώσεων για βελτιστοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν για την τελική υλοποίηση της προτεινόμενης πλατφόρμας διακομιστή σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος.