Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΡΟΚΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

To αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής είναι η χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στόχος της προτεινόμενης διατριβής είναι να συμβάλλει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, ανάλυση και υλοποίηση καινοτόμων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που θα μπορούν να εφαρμοστούν στα ΣΗΕ και ειδικότερα στην εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού αυτών