Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Στην προτεινόμενη διδακτορική διατριβή, μελετώνται και προσομοιώνονται σε περιβάλλον MATLAB/Simulink, προηγμένα συστήματα αυτομάτου ελέγχου χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη (νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοι, ασαφής λογική κ.α.), με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα ενεργειακής διαχείρισης μικροδικτύων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Τα συστήματα αυτά συνεργάζονται και ρυθμίζουν σε πραγματικό χρόνο τη δράση Ενοποιημένων Ρυθμιστών Ποιότητας Ισχύος, (Unified Power Quality Conditioners or UPQC) ή/και άλλων συστημάτων αντιστάθμισης άεργου ισχύος (STATCOM, ενεργά φίλτρα καταστολής αρμονικών, κ.α.). Ο στόχος είναι η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία των μικροδικτύων και η παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας προς τους καταναλωτές.