Αποφάσεις Συνέλευσης 2018

α/α             Πρόσκληση           Πρακτικό
1 Συνεδρίαση 01 / 30-03-2018 Πράξη 01 / 30-03-2018
2 Συνεδρίαση 02 / 19-04-2018 Πράξη 02 / 19-04-2018
3 Συνεδριάση 03 / 24-4-2018 Πράξη 03 / 24-4-2018
4 Συνεδρίαση 04 / 07-05-2018 Πράξη 04 / 07-05-2018
5 Συνεδρίαση 05 / 31-05-2018 Πράξη 05 / 31-05-2018
6 Συνεδρίαση 06 / 12-06-2018 Πράξη 06 / 12-06-2018
7 Συνεδρίαση 07 / 20-06-2018 Πράξη 07 / 20-06-2018
8 Συνεδρίαση 08 / 05-07-2018 Πράξη 08 / 05-07-2018
9 Συνεδρίαση 09 / 12-07-2018 Πράξη 09 / 12-07-2018
10 Συνεδρίαση 10 / 04-09-2018 Πράξη 10 / 04-09-2018
11 Συνεδρίαση 11 / 06-09-2018 Πράξη 11 / 06-09-2018
12 Συνεδρίαση 12 / 26-09-2018 Πράξη 12 / 26-09-2018
13 Συνεδρίαση 13 / 09-10-2018 Πράξη 13 / 09-10-2018
14 Συνεδρίαση 14 / 18-10-2018 Πράξη 14 / 18-10-2018
15 Συνεδρίαση 15 / 25-10-2018 Πράξη 15 / 25-10-2018
16 Συνεδρίαση 16 / 01-11-2018 Πράξη 16 / 01-11-2018
17 Συνεδρίαση 17 / 08-11-2018 Πράξη 17 / 08-11-2018
18 Συνεδρίαση 18 / 07-12-2018 Πράξη 18 / 07-12-2018

el_menu