Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Ορφανίδης Κωνσταντίνος

"Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια"

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Μικροκύματα Υψηλής Ισχύος και Ανάπτυξη Πλάσματος σε Αέρια» στοχεύει στη διεξαγωγή μίας θεωρητικής και πειραματικής μελέτης σε ότι αφορά στην αλληλεπίδραση των μικροκυμάτων με αέρια από τη σκοπιά του ιονισμού των τελευταίων και της ανάπτυξης πλάσματος για την τροποποίηση των ηλεκτρικών ή/και των χημικών χαρακτηριστικών τους.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη έρευνα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα συμπεράσματα της προαναφερόμενης θεωρητικής και πειραματικής μελέτης στα ακόλουθα πεδία εφαρμογής: α) στην χρήση φιαλιδίων εκκένωσης αερίου (Gas Discharge Tubes, GDTs) ως διατάξεων μεταγωγής (switching) σε διατάξεις Μικροκυμάτων Υψηλής Ισχύος, όπως οι διατάξεις Συμπίεσης Μικροκυματικών Παλμών (Microwave Pulse Compression, MPC) και β) στον ιονισμό και την ανάπτυξη πλάσματος σε διατάξεις εξαγωγής καυσαερίων με σκοπό την τροποποίηση της χημικής σύνθεσης τους και την μείωση των επιβλαβών ρύπων.