Περίληψη διδακτορικής διατριβής Γεώργιου Τσώνου

"Ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες ιονικών υγρών"

 

Τα ιόντα υγρά (ILs) είναι άλατα με ασθενώς συνδεδεμένα ιόντα, έτσι ώστε το σημείο τήξης τους, να βρίσκεται κάτω από τους 100 °C ή ακόμα και κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου. Ένας μεγάλος αριθμός ILs μπορεί να συντεθεί με τον κατάλληλο συνδυασμό διαφόρων κατιόντων και ανιόντων, επιτρέποντας την ακριβή ρύθμιση των φυσικών ιδιοτήτων τους, έτσι ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες συγκεκριμένων εφαρμογών. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη χαμηλή μεταβλητότητά τους και τη χαμηλή τοξικότητά τους, τα ILs μπορούν να θεωρηθούν ως  οι "πράσινοι σχεδιαστικοί" διαλύτες στην πρώτη γραμμή του ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θα διεξαχθούν μετρήσεις για τον οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό επιλεγμένων οικογενειών ILs, με τη χρήση τεχνικών διαθλασιμετρίας σύζευξης πρίσματος και τεχνικών διηλεκτρικής φασματοσκοπίας. Το έργο αυτό αναμένεται να παράγει σημαντικά αποτελέσματα για πολυάριθμες εφαρμογές των ILs στους τομείς των οπτο-ρευστοειδών και της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και για την καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ των μακροσκοπικών ιδιοτήτων τους και της μοριακής δομής τους. Μέρος της διδακτορικής μελέτης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πίζας της Ιταλίας, όπου θα λάβει χώρα η σύνθεση και την ab inition μοντελοποίηση των δειγμάτων.