Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βησσαρίωνα Σιάφη

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σημαντικό ρόλο αποκτούν τα συστήματα συστάσεων (Recommendation Systems ή Recommender Systems, RS). Η παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά θα επικεντρωθεί στην μελέτη και ενημέρωση για το state-of-the-art στα RS όπως αξιοποιούνται στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην ηλεκτρονική μάθηση. Στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση των σημαντικότερων αναγκών που καλείται ένα τέτοιο λογισμικό να καλύψει για τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη (εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, γονείς, διοίκηση της εκπαίδευσης, κλπ.). Στόχος είναι να εντοπιστούν τα κενά, οι ελλείψεις ή οι δυσλειτουργίες στις υπάρχουσες λύσεις, ώστε να έχει νόημα να προταθεί και να σχεδιαστεί νέα λύση με καινοτομικό χαρακτήρα. Τέλος θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί πιλοτικά καινοτομικό RS, με στόχο την υποστήριξη των διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων και ηλεκτρονικών ή υβριδικών «τάξεων» εκπαιδευόμενων. Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει σε μαθήματα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Θα ακολουθήσει ρύθμιση του αρχικού πρωτοτύπου, εκτεταμένη εφαρμογή, αξιολόγηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων.