Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΣΑΪΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η ερευνητική πρόταση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της απόδοσης ηλεκτρικών μηχανών μέσω της χρήσης αυτόματου ελέγχου και προσαρμογής παραμέτρων, εκμεταλλευόμενη τη δύναμη των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και στη μέχρι σήμερα μη επαρκώς ανεπτυγμένη διασύνδεση μηχανικής μάθησης και παραμέτρων απόδοσης των ηλεκτρικών μηχανών. Η έρευνα θα περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων από ηλεκτρικές μηχανές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την ανάλυση αυτών των δεδομένων και τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και ελέγχου. Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι αυτοί θα εφαρμοστούν σε πραγματικό χρόνο για τον έλεγχο λειτουργίας των μηχανών και την προσαρμογή των παραμέτρων τους με βάση τις αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας.