Διασύνδεση Υπηρεσιών

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διασύνδεση των Υπηρεσιών & Παροχών του Πανεπιστημίου και του Τμήματος ως προς τους δύο πυλώνες του, τους Φοιτητές και το Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, σε σχέση με τα διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες που έχουν θεσμοθετηθεί για την εξυπηρέτηση της αποστολής του.

Το Πανεπιστήμιο έχοντας πάντα ως γνώμονα τον φοιτητοκεντρικό προσανατολισμό του, έχει θεσπίσει πλήθος Τμημάτων και Υπηρεσιών που σκοπό έχουν, αφενός τη διαλειτουργικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου να προσφέρουν ένα φιλικό Ακαδημαϊκό περιβάλλον, να διευκολύνουν την καθημερινότητα της Ακαδημαϊκής ζωής και να προσφέρουν ένα περιβάλλον ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μελών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο συνεχώς αναπτύσσονται σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως για την έκδοση πιστοποιητικών, την αποστολή αιτήσεων, την κατάθεση βαθμολογιών, τη στατιστική επεξεργασία της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και φυσικά την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικασιών εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα έχει θεσμοθετήσει συμβουλευτικά όργανα για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Τέλος το Πανεπιστήμιο πιστό πάντα στην αποστολή εξελίσσει συνεχώς τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές του, ώστε να καταστούν οι Πανεπιστημιουπόλεις του χώροι άνθησης της Επιστήμης, του πολιτισμού και της ανταλλαγής ιδεών.

Διασύνδεση Υπηρεσιών

el_menu