Περίληψη διδακτορικής διατριβής Σαρηγιάννης Γεωργιος

"Εφαρμογή της τεχνολογίας του Διαδικτύου των πραγμάτων (Iot) και των κυβερνο-φυσικών συστημάτων (CPS) στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες και στην αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών"

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της εφαρμογής του Διαδικτύου των πραγμάτων και η χρήση των κυβερνο-φυσικών συστημάτων ως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση καταστροφών. Πρωτίστως θα πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική και γεωχωρική ανάλυση με τη χρήση ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (ΣΓΠ) προκειμένου να μελετηθεί και να επιτευχθεί η βέλτιστη τοποθέτηση των αισθητήρων στο έδαφος, έτσι ώστε να παρακολουθούνται και να λαμβάνονται μετρήσεις που αργότερα θα υποδεικνύουν πότε το επίπεδο του νερού που ρέει προς την κατεύθυνση μιας κατοικημένης περιοχής αυξάνεται επικίνδυνα ή εάν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας, πραγματοποιώντας μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και άλλων καιρικών παραμέτρων. Εάν προκύψει συνδυασμός των παραπάνω παραμέτρων, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης μπορεί να προειδοποιήσει τους κατοίκους ή και να οδηγήσει τον πληθυσμό σε ασφαλές περιβάλλον. Επιπλέον, με την εφαρμογή ενός κυβερνο-φυσικού συστήματος ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μεταβαίνουμε σε ένα έξυπνα ελεγχόμενο περιβάλλον.