Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βασιλείου Ορφανού

"Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής ολοκλήρωσης ευφυών οντοτήτων ετερογενών δικτύων έξυπνων κτιρίων"

 

Το αντικείμενο της διατριβής αυτής έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός μοντέλου, το οποίο θα καταγράφει όλες τις έξυπνες συσκευές και αισθητήρια σε ένα κοινό μητρώο στο οποίο θα είναι όλες καταγεγραμμένες και διευθυνσιοδοτούμενες, με στόχο την δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας κοινού και παράλληλου ελέγχου ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Επιπρόσθετα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη εξατομικευμένων συνθηκών.

Η λειτουργία των έξυπνων κτιριακών εγκαταστάσεων και του έξυπνου σπιτιού αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Τα βιομηχανικά ή οικιακά κτίρια περιλαμβάνουν από αισθητήρια και αυτοματισμούς τα οποία μεταφέρουν πληροφορίες ή εντολές αλληλεπίδρασης μέσω διαφόρων μεθόδων και μοντέλων υλοποίησης. Υπάρχουν πολλά πρότυπα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τις έξυπνες κτιριακές εγκαταστάσεις. Η διαφοροποίηση τους αφορά στη μέθοδο υλοποίησης τόσο στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται όσο και στο πρωτόκολλο δικτύωσης και μετάδοσης της πληροφορίας μεταξύ του συστήματος διαχείρισης και των διαφόρων αισθητηρίων και των συστημάτων ελέγχου.

Δεδομένου ότι η κάθε αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί την δική της πλατφόρμα επικοινωνίας και ελέγχου των διαφορετικών περιφερειακών στο δίκτυο του έξυπνου κτιρίου, η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας η οποία θα μπορεί να συγκεντρώνει, καταγράφει και διαχειρίζεται όλα αυτά τα μεμονωμένα συστήματα αποτελεί μια πρόκληση. Η πλατφόρμα αυτή θα καταστήσει πιο άμεση την επικοινωνία και τον έλεγχο μεταξύ του διαχειριστή και των τερματικών σταθμών χωρίς την ανάγκη παραμετροποίησης της κάθε πλατφόρμας ξεχωριστά.