Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής διάταξης, η οποία θα δημιουργηθεί με μεθόδους εκτύπωσης (ink-jet, screen printing) σε εύκαμπτα υποστρώματα, τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν μια σειρά από χαρακτηριστικά (όπως να έχουν μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα, να είναι ελαφριά, να είναι διαφανή, να μην παρουσιάζουν ατέλειες δομής να είναι ανθεκτικά σε μεγάλες θερμοκρασίες κ.λ.π.). Η διάταξη θα υλοποιηθεί με χρήση καινοτόμων υλικών, όπως είναι το γραφένιο, οξείδιο του γραφενίου, πολυμερικά υλικά με νανοσωματίδια κτλ. Θα μελετηθούν ηλεκτρικές ιδιότητες, αλλά και φυσικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων θερμοκρασίας, υγρασίας, παραμόρφωσης κτλ. Ο βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εύκαμπτου ευφυούς εκτυπωμένου συστήματος, το οποίο θα αποτελείται από την βασική διάταξη αίσθησης πλαισιωμένης από τα ηλεκτρονικά ελέγχου και ανάγνωσης (control and readout electronics) καθώς και από το περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (user interface). Όλα τα επιμέρους στοιχεία θα αναπτυχθούν ειδικά για τις ανάγκες τις αναφερόμενης διάταξης στα πλαίσια της διατριβής. Το τελικό εκτυπωμένο σύστημα θα χαρακτηριστεί και θα αξιολογηθεί εκτενώς σε επιλεγμένες σύγχρονες εφαρμογές.