Διδακτορική Εκπαίδευση στο Τμήμα ΕΕΕ

Στο Τμήμα λειτουργεί από το 2018 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ). Σκοπός του ΠΔΣ είναι η ανάδειξη Ερευνητών Μηχανικών και Ερευνητών Επιστημόνων που μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην Έρευνα και την Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουν τα εξαιρετικά σημαντικά και ζωτικά ζητήματα της χώρας μας.

Το δεδομένο ότι η πραγματική γνώση της τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική πρόοδο και ανάπτυξη, έχει αποτελέσει την αφετηρία των προσπαθειών του Τμήματος μας, το οποίο έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση Διδακτορικών Σπουδών σε συνδυασμό με την εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιό τους.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος διέπεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης Τεύχος Β’ 4658/18.10.2018.

 

Εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα

Η εισαγωγή νέων υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Μια ανακοίνωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις εμφανίζεται συνήθως τον Ιούλιο και τον Φεβρουάριο. Η υποβολή των αιτήσεων ακολουθείται από μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στην επιλογή των νέων διδακτορικών φοιτητών. Για λεπτομερείς απαιτήσεις και διαδικασίες εισαγωγής, συμβουλευτείτε τον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών. 

 

Πηγές χρηματοδότησης των YΔ

Λόγω των υψηλών απαιτήσεων του προγράμματος διδακτορικών σπουδών συνιστάται η χρηματοδότηση των ΥΔ από πόρους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ερευνητική τους δραστηριότητα. Το ίδρυμα παρέχει για το σκοπό αυτό διάφορες οικονομικές λύσεις και κατηγορίες ενίσχυσης σε ικανό αριθμό διδακτορικών φοιτητών ως εξής:

  1. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα : Πρόκειται για ανταγωνιστικά προγράμματα στην αιχμή της τεχνολογίας, που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και για ελληνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΓΓΕΤ, και άλλους φορείς.
  2. Υποτροφίες προερχόμενες από το ΠαΔΑ: Χορηγείται σε τακτική και ανταγωνιστική βάση αριθμός υποτροφιών από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΠαΔΑ.
  3. Υποτροφίες από πηγές εκτός ΠαΔΑ: όπως από το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, από τα ιδρύματα Ωνάση και Μποδοσάκη, κλπ. Κατάλογος υποτροφιών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Γραφείου Διασύνδεσης» του ΠαΔΑ.
  4. Ενίσχυση συμμετοχής σε συνέδρια : Επιδοτείται ετησίως από το ΠαΔΑ αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών για την παρουσίαση εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια. Τα κριτήρια κατανομής του συνολικά διαθέσιμου ποσού καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
  5. Αμοιβή για την παροχή επικουρικού έργου : Το επικουρικό έργο διδακτορικών φοιτητών παρέχεται και αμείβεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠαΔΑ και με τον εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες και ενισχύσεις που προέρχονται από το ΠαΔΑ μπορούν να αναζητηθούν στη γραμματεία του Τμήματος.

 

Συντονιστική Επιτροπή Γ' Κύκλου Σπουδών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις

el_menu