Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σκοπός της προτεινόμενης διατριβής είναι η συστηματική σχεδίαση και βελτιστοποιημένη διαμόρφωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (μΥΗΕ) με χρήση ενός ή περισσοτέρων υδροστροβίλων. Ο πρώτος πυλώνας της ΔΔ είναι η εύρεση της βέλτιστης χάραξης του καναλιού και σωλήνα προσαγωγής (ελαχιστοποιώντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας) για κάθε ζεύγος σημείου υδροληψίας –σημείου απόληξης αγωγού φυγής. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι ο ανοικτός αγωγός είναι κατάλληλος για περιοχές με πολύ μικρή κλίση σε ευσταθές έδαφος, ενώ ο κλειστός αγωγός προσαγωγής κατάλληλος για μεγάλες κλίσεις, πρακτικά σε κάθε είδος εδάφους αλλά γενικά αρκετά ακριβότερος του ανοικτού.Σκοπός της προτεινόμενης διατριβής είναι η συστηματική σχεδίαση και βελτιστοποιημένη διαμόρφωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (μΥΗΕ) με χρήση ενός ή περισσοτέρων υδροστροβίλων. Ο πρώτος πυλώνας της ΔΔ είναι η εύρεση της βέλτιστης χάραξης του καναλιού και σωλήνα προσαγωγής (ελαχιστοποιώντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας) για κάθε ζεύγος σημείου υδροληψίας –σημείου απόληξης αγωγού φυγής. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι ο ανοικτός αγωγός είναι κατάλληλος για περιοχές με πολύ μικρή κλίση σε ευσταθές έδαφος, ενώ ο κλειστός αγωγός προσαγωγής κατάλληλος για μεγάλες κλίσεις, πρακτικά σε κάθε είδος εδάφους αλλά γενικά αρκετά ακριβότερος του ανοικτού.Στο δεύτερο πυλώνα της ΔΔ θα πραγματοποιηθεί έλεγχος μέσω εξαντλητικής αναζήτησης ή αλλών τεχνικών βελτιστοποίησης για κάθε ζεύγος υδροληψίας – απόληξης αγωγού φυγής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική μελέτη που θα έχει πραγματοποιηθεί, μέσα από την οποία θα έχει γίνει και ο χαρακτηρισμός των περιοχών. Ο στόχος είναι να βρεθεί για κάθε πιθανή χάραξη, η διατομή του αγωγού, η επιλογή του στροβίλου, της ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ.ΠΡΩΤ: 47233 - 15/05/2023 Αιγάλεωγεννήτριας και του μετασχηματιστή, λαμβάνοντας υπόψη την υπό εξέταση ονομαστική παροχή και το δεδομένο μεικτό ύψος υδροληψίας – απόληξης, βελτιστοποιώντας τον σχεδιασμό του μικρού υδροηλεκτρικού με έναν υδροστρόβιλο ή περισσότερους υδροστροβίλους. Έχοντας βρει μέσω προγραμματισμού όλα τα παραπάνω, στη συνέχεια θα γίνει ο απαραίτητος οικονομικός έλεγχος για κάθε βελτιστοποιημένη διαδρομή χάραξης.Τέλος, επειδή ο στόχος κάθε επένδυσης είναι το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, θα μελετηθεί ο βέλτιστος τρόπος λειτουργίας ενός υδροηλεκτρικού σταθμού με δύο ή περισσότερους υδροστροβίλους, πέρα του «ιεραρχικού» και του «συνεργατικού», π.χ. με χρήση της μεθόδου Lagrange.