Περίληψη διδακτορικής διατριβής Δημητρίου Πολίτη

Μελέτη πιθανά πρόδρομων ενός σεισμού σημάτων με μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών πολύπλοκων συστημάτων

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρεται στην ανάλυση προσεισμικών σημάτων με μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών πολύπλοκων συστημάτων. Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζεται στην προσπάθεια να κατανοηθούν, μέσω της ανάλυσης διάφορων παρατηρήσιμων μεγεθών τους, οι πολύπλοκες διεργασίες που προηγούνται της εκδήλωσης σεισμών (ιδιαίτερα των ισχυρών σεισμών). Στόχος είναι η ανεύρεση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε δεδομένα (χρονοσειρές) από επίγειους ή μη σταθμούς παρατήρησης που καταγράφουν φυσικά ή χημικά μεγέθη, καθώς και σεισμικές ακολουθίες, τα οποία σχετίζονται, πρωτογενώς ή δευτερογενώς, με διεργασίες που συμβαίνουν στη λιθόσφαιρα κατά την προετοιμασία ενός ισχυρού σεισμού, αλλά και η διάκρισή τους από χαρακτηριστικά που σχετίζονται με άλλα ακραία γεωφυσικά φαινόμενα (π.χ. ηφαίστεια, τσουνάμι, μαγνητικές καταιγίδες). Ο εντοπισμός καθώς και η μελέτη αυτών των χαρακτηριστικών-υπογραφών γίνεται με μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών πολύπλοκων συστημάτων, που είναι σε θέση να αναδείξουν διάφορες στατιστικές ιδιότητες του σήματος (και του συνδεόμενου με αυτό συστήματος) ή/και τη δυναμική τους. Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των πολύπλοκων διεργασιών που υποκρύπτονται πίσω από την προετοιμασία τέτοιων ακραίων φυσικών φαινομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.