Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Σχεδίαση κεραιών ΜΙΜΟ για την αντιμετώπιση διαλείψεων σε χιλιοστομετρικές συχνότητες 5G», έρχεται να καλύψει ένα ευρύτερο επιστημονικό τομέα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνον τηλεπικοινωνιακό, αλλά και εμπορικό. H κάλυψη των τηλεπικοινωνιών με Κυψελωτά Δίκτυα Νέας Γενιάς (Next Generation Cellular Networks – NxGnCNet) θα φέρει νέες ταχύτητες, νέες προοπτικές και επομένως νέες δυνατότητες στις υποδομές των τηλεπικοινωνιών. Αυτό καθιστά αναγκαία όχι μόνον την μελέτη αυτών των υποδομών αλλά και το πως αυτές οι υποδομές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο μια δύσκολη τεχνολογία όπως, η 5G.

Η ερευνητική μου δραστηριότητα σε πρώτο επίπεδο, θα καλύψει συνεπτυγμένα τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες σε επίπεδο γνώσης και θα μελετηθεί, πρωτίστως αν υστερούν αυτές οι τεχνολογίες στην κάλυψη των αναγκών της τεχνολογίας 5G και δευτερευόντως εάν υστερούν, σε πιο σημείο ακριβώς. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, θα πρέπει να παραχθούν αποτελέσματα, είτε της ανάγκης για αλλαγή στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες, είτε για το μέγεθος των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να μπορούν οι υπάρχουσες υποδομές να παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην τεχνολογία 5G. Οι ήδη εφαρμοσμένες τεχνολογίες που θα μελετηθούν είναι οι 3G και φυσικά 4G, και φυσικά τα φαινόμενα όπως: Wireless Propagation Phenomena, Propagation Mechanisms, Reflection / Refraction Transmission, Single Reflection (air-ground), Diffraction Losses, Fresnel Zones, Ground Wave Propagation, Sky Wave Propagation, LoS Space, Line-of-Sight, Multipath Propagation, Coherence Bandwidth , ΜΙΜΟ συστήματα, Fading Channels, Doppler Spread, Coherence Time, Smart Antennas.

Στο δεύτερο στάδιο, θα γίνει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα πανω στις τεχνολογίες Κυψελωτών Δικτύων Νέας Γενιάς (Next Generation Cellular Networks - NxGnCNet) με επίκεντρο τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 5G . Θα γίνει μελέτη των δυνατοτήτων της, αλλά και μελέτη επέκτασης, τεχνολογικά και ποιοτικά, είτε για μεγαλύτερη αξιοποίηση της είτε για ποιοτικότερη αξιοποίησης της. Η Ερευνητική μου δραστηριότητα σε αυτήν την φάση θα επικεντρωθεί στην ανάλυση των κατευθυντικών λοβών των κεραιών ΜΙΜΟ με κυριο στοχο το Link Budget και το Channel Estimation. Οι τεχνικές θα επικεντρωθούν στο πως ο λοβός ακολουθώντας τον χρήστη στις 360ο θα μένει ανεπηρέαστος από άλλες ιδιότητες, ποσο θα τις εχει αλλα και πως το πλάτος του μπορεί να μένει επίσης ανεπηρέαστο από αυτές τις μεταβολές. Έπειτα3 τα αποτελέσματα αυτά αφού μετρηθούν και αξιολογηθούν θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή ΜΙΜΟ κεραιών. Σε αυτό το στάδιο, θα χρησιμοποιηθούν προγράμματα εξομοίωσης μικροκυμάτων και τηλεπικοινωνιακών συσκευών και δυνατοτήτων, όπως το ANSYS 17 και προγράμματα επιστημονικά, όπως τα Matlab Simulink. Θα γίνει ευρεία και αναλυτική προσπάθεια τα φαινόμενα που έχουν αναφερθεί να αναλυθούν και να μελετηθούν για την συμπεριφορά τους στις τεχνολογίες 5G. Έτσι θα έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης για το κατά ποσο η μετάβαση στις επικοινωνίες της επόμενης γενιάς (NxGnCNet) όπως η 5G, μπορούν να καλυφθούν επαρκώς και με αξιοπιστία. Επιπλέον στο κύριο ερευνητικό μου έργο θα μελετηθεί και το Energy Efficient αυτής της τεχνολογίας, που ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Στο τρίτο στάδιο, έχοντας τη γνώση του κύριου ερευνητικού προγράμματος από όλα τα προηγούμενα στάδια, θα γίνει μια προσέγγιση για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας (5G) σε αμυντικά συστήματα οπού εκεί συναντάμε το φαινόμενο της συνύπαρξης τους μαζί με άλλες διατάξεις μικροκυματικών περιοχών, υψηλών συχνοτήτων και υψηλών τάσεων, και θα δούμε πως θα μπορούσε να επηρεαστεί η συμπεριφορά του σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Με αυτό το υπόβαθρο θα μπορούν να παραχθούν πολύ σημαντικά αποτελέσματα για τις επόμενες τεχνολογίες των επόμενων γενεών.