Πτυχιακή Εργασία

Για τους φοιτητές που επέλεξαν να ολοκληρώσουν Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικού Τ.Ε., η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας παραμένει υποχρεωτική. Εκπονείται από έναν ή δύο το πολύ φοιτητές, ανήκει τυπικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών, είναι επιβλεπόμενη και βαθμολογούμενη και αντιστοιχεί σε 20 ECTS.

el_menu