Περίληψη διδακτορικής διατριβής Νικολάου Νικολουδάκη

"Καινοτόμες και πράσινες πρακτικές στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική εκπαίδευση: Ανακυκλωδομική Διδασκαλία"

 

Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στην τομή των πεδίων (α) της Ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού και (β) της Εκπαίδευσης, με έμφαση στην τεχνολογική, εργαστηριακή εκπαίδευση. Η έρευνα θα ασχοληθεί με την σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μοντέλου διδασκαλίας βιωματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο αντικείμενο της τεχνολογικής εκπαίδευσης και ειδικότερα της εκπαίδευσης ηλεκτρολόγων & ηλεκτρονικών μηχανικών. Το προτεινόμενο μοντέλο στηρίζεται στη διάλυση (dismantling), επανάκτηση (reclaiming) και επαναχρησιμοποίηση (reuse) άχρηστου ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) στο χώρο του εκπαιδευτικού εργαστηρίου, για την επίτευξη σειράς εκπαιδευτικών στόχων μέσω της δημιουργικής και ενεργού μάθησης (active learning). Τα οφέλη από την προτεινόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση είναι πολλά τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους όσο και για το περιβάλλον και για την οικονομία. Σε πρώτο επίπεδο, γίνεται εξοικονόμηση πρώτων υλών, μειώνοντας το θερμικό αποτύπωμα από την ενέργεια που δεν καταναλώνεται για την λειτουργία βιομηχανικών μονάδων παραγωγής αυτών, αλλά και μέσω της επανεισαγωγής του υλικού αυτού στον κύκλο παραγωγής. Παράλληλα, σε δεύτερο επίπεδο, σημαντικά είναι και τα εκπαιδευτικά οφέλη, καθώς οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τη διαδρομή «ανάλυσης-σύνθεσης», αντιλαμβανόμενοι τη δομή και διαλειτουργικότητα σύνθετων συσκευών καθώς τις διαλύουν ώστε να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν υλικά ή συνιστώσες, συνθέτοντας νέα προϊόντα.