Περίληψη διδακτορικής διατριβής Κατσαρά Βασιλική

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αφορά τη σχεδίαση και κατασκευή Μικροκυματικών Διατάξεων Υψηλής Ισχύος για την παραγωγή ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών κυματομορφών. Μεταξύ των διαφόρων τεχνικών παραγωγής μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (High Power Microwaves, HPM), οι ερευνητικοί στόχοι της διατριβής εστιάζουν στις διατάξεις Συμπίεσης Μικροκυματικών Παλμών (Microwave Pulse Compression, MPC) και ειδικότερα στη χρήση κυματοδηγικών μικροκυματικών κοιλοτήτων για την αποθήκευση ενέργειας και την μετέπειτα ταχεία εξαγωγή της. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθούν θεωρητικές και πειραματικές μελέτες διάφορων παραλλαγών στη γεωμετρία των κυματοδηγικών κοιλοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση των επιδόσεων της συμπίεσης. Η θεωρητική μελέτη και σχεδίαση των εν λόγω διατάξεων θα υποστηριχθεί με την ανάπτυξη ισοδύναμων κυκλωματικών μοντέλων τα οποία βασίζονται στη θεωρία των γραμμών μεταφοράς. Οι πειραματικές μελέτες και οι συναφείς κατασκευές εργαστηριακών πρωτότυπων διατάξεων θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση των υποδομών που διαθέτει το ερευνητικό εργαστήριο Ασύρματων-Οπτικών Διατάξεων και Δικτύων Επικοινωνιών. Τέλος, μία ερευνητική προέκταση των προαναφερόμενων μελετών είναι η διερεύνηση της χρήσης των συμπιεσμένων παλμών ως κυματομορφές πρόκλησης σκόπιμων ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών (intentional electromagnetic interference, IEMI) σε ηλεκτρονικές διατάξεις.