Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΤΑΡΟΥΣΙΝΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η Διδακτορική Διατριβή χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (ΑΚΚΖ) θα αξιολογήσει και θα εκτιμήσει το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα των μετασχηματιστών μέτρησης. Στα πλαίσια αυτά θα γίνει και εφαρμογή της μεθοδολογίας αναφοράς της ΕΕ (MEErP 2011) για τον οικολογικό σχεδιασμό (Οδηγία 125/2009/ΕΕ) με στόχο την αξιολόγηση της ανάπτυξης σχετικού κανονισμού σε αντιστοιχία με τον κανονισμό για τους μετασχηματιστές. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και σχετική πρόταση, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των μεθοδολογιών ΑΚΖ και ΑΚΚΖ για τους μετασχηματιστές μετρήσεων.