Περίληψη διδακτορικής διατριβής Αλέξιου Κοσμίδη

"Σχεδίαση και κατασκευή καινοτόμου ελεγκτή οδήγησης ηλεκτρικού οχήματος"

Στην προτεινόμενη διδακτορική διατριβή θα υλοποιηθεί το σύστημα ελέγχου ενός καινοτόμου μοντέλου ηλεκτρικού οχήματος με την ενσωμάτωση κινητήρων συνεχούς ρεύματος μονίμων μαγνητών χωρίς ψήκτρες (BLDC - Brushless DC motors) σε κάθε τροχό (hub motors). Το σύστημα διεύθυνσης θα ελέγχεται ηλεκτρικά, μεταβιβάζοντας την εντολή από το τιμόνι στους τέσσερις σερβοκινητήρες οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορούν περιστρέφουν τη διεύθυνση και τους τέσσερις τροχούς (τεχνολογία steer-by-wire και 4WS). Ηλεκτρικός θα είναι και ο έλεγχος του συστήματος πέδησης (brake-by-wire) και θα γίνεται χρήση της αναγεννητικής πέδησης για επαναφόρτιση μέρους των Li-ion συσσωρευτών που θα χρησιμοποιηθούν (regenerative breaking), καθώς και έλεγχος του συστήματος απεμπλοκής των τροχών (ABS). Επίσης, θα εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης των συσσωρευτών (Battery Management System) με τη βοήθεια του οποίου θα παρακολουθείται η φόρτιση, η εκφόρτιση, η θερμοκρασία της συστοιχίας, θα σταθμίζεται κατάλληλα η τάση κάθε στοιχείου, κλπ. Τέλος, το σύστημα ελέγχου των παραπάνω θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώσει και τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες οχημάτων μέσω των πρωτοκόλλων επικοινωνίας CAN-BUS (Controller Area Network) και LIN-BUS (Local Interconnect Network).