Συντονιστική Επιτροπή Γ' Κύκλου Σπουδών

Η Συντονιστική Επιτροπή Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικών) Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

  1. Μαρία Ραγκούση, Καθηγήτρια, Πρόεδρος 
  2. Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής, Μέλος.
  3. Περικλής Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Μέλος.
  4. Στυλιανός Ποτηράκης, Καθηγητής, Μέλος.
  5. Γεώργιος Τσεκούρας, Επικ. Καθηγητής, Μέλος

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) του Τμήματος σε συνεργασία με τους επιβλέποντες των υποψηφίων διδακτόρων, η ενημέρωση των Οργάνων Διοίκησης του Τμήματος για θέματα σχετικά με τον τρίτο κύκλο σπουδών, καθώς και η εισήγηση προς αυτά τροποποιήσεων του ΚΔΣ όταν κρίνεται απαραίτητο.

el_menu