Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Η υποβρύχια εξερεύνηση είναι κρίσιμης σημασίας για τη θαλάσσια έρευνα, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη διαχείριση των υποβρύχιων πόρων. Η αποτελεσματική και αξιόπιστη επικοινωνία,
η παρατήρηση και η επιτήρηση σε υποβρύχια περιβάλλοντα είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία αυτών των αποστολών. Αυτό η πρόταση διατριβής σκιαγραφεί μια ολοκληρωμένη μελέτη με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της βαθιάς μάθησης για την ενίσχυση της υποβρύχιας εξερεύνησης, εστιάζοντας στη βελτίωση της θέσης τηλεχειριζόμενου υποβρυχίου σκάφους (ROV) για βελτιωμένες δυνατότητες επικοινωνίας, παρατήρησης και επιτήρησης.