Περίληψη διδακτορικής διατριβής Αντωνιάδη Χαράλαμπου

Το κυριότερο πρόβλημα της λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων εντός αστικού περιβάλλοντος είναι οι επιπτώσεις που έχει ο Οδικός Κυκλοφοριακό Θόρυβος (ΟΚΘ) στον πληθυσμό. Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας αλλά επεκτείνονται και σε άλλους κοινωνικούς τομείς όπως μαθησιακές δυσκολίες σε μαθητές και υποβάθμιση της αξίας των περιοχών που εκτίθενται σε υψηλές στάθμες ΟΚΘ.Το κυριότερο πρόβλημα της λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων εντός αστικού περιβάλλοντος είναι οι επιπτώσεις που έχει ο Οδικός Κυκλοφοριακό Θόρυβος (ΟΚΘ) στον πληθυσμό. Οι επιπτώσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας αλλά επεκτείνονται και σε άλλους κοινωνικούς τομείς όπως μαθησιακές δυσκολίες σε μαθητές και υποβάθμιση της αξίας των περιοχών που εκτίθενται σε υψηλές στάθμες ΟΚΘ.Σκοπός της διδακτορικής εργασίας είναι η εύρεση των βέλτιστων τεχνικών λύσεων περιορισμού του ΟΚΘ στην πηγή με χρήση νέων υλικών-τεχνολογιών, προσαρμοσμένες στις Ελληνικές συνθήκες, με ταυτόχρονη διαμόρφωση τεχνικο-οικονομικής πρότασης αλλαγής τόσο των ορίων της κείμενης νομοθεσίας αλλά και των δεκτών που αυτά αφορούν. ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ.ΠΡΩΤ: 48303 - 17/05/2023 ΑιγάλεωΗ μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής εργασίας είναι σε πρώτο στάδιο, με την χρήση κατάλληλων εργαλείων, ο περιορισμός του ΟΚΘ στην πηγή. Ενδεικτικά με την χρήση κατάλληλων λογισμικών πρόβλεψης θορύβου θα μελετηθούν διάφορες λύσεις σε ευρεία κλίμακα που δεν έχουν μελετηθεί-εφαρμοστεί στην Ελλάδα.Στην συνέχεια θα υπάρξει μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις καταστάσεις πριν και μετά την εφαρμογή κάνοντας χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τα προγράμματα παρακολούθησης ΟΚΘ.Σε δεύτερο στάδιο, και ανάλογα τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από το πρώτο στάδιο, θα επιχειρηθεί η τεχνικo-οικονομική ανάλυση της εφαρμογής νέων ορίων ΟΚΘ αλλά και της επέκτασης της αντιθορυβικής προστασίας σε όλο τον πληθυσμό και όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται εντός θεσμοθετημένων ορίων οικισμού.