Περίληψη διδακτορικής διατριβής Γιαννουλάκης Κωνσταντίνος

H βιομάζα και τα βιοαπόβλητα διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, με το μείγμα αυτό να συμβάλλει στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, το καύσιμο που προέρχεται από τα απορρίμματα (RFD) - ένα ανανεώσιμο καύσιμο που προέρχεται από τα ξηρά απόβλητα - παρουσιάζεται ως μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική μορφή ενέργειας. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα (RFD) με τη σύγκριση διαφορετικών μεθόδων σύνθεσης και καύσης RFD.