Περίληψη διδακτορικής διατριβής Καλτσίδου Κυριακής

Οι  συμβατικές  πηγές  ενέργειας  (άνθρακας,  πετρέλαιο,  πυρηνική ενέργεια  και  φυσικό  αέριο)  επιφέρουν  δυσμενείς  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον,  αφού  εκλύουν σημαντικές  ποσότητες  διοξειδίου του  άνθρακα  (CO2)  και  εντείνουν  το  φαινόμενο  του θερμοκηπίου. Προκειμένου η κατανάλωση του αποθεματικού σε παγκόσμιο και εγχώριο επίπεδο, σε ορυκτά καύσιμα να περιοριστεί, με συνακόλουθη τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, υπάρχει ανάγκη να ενισχυθεί συνολικά η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, θα εστιάσει στον αειφόρο σχεδιασμό με έμφαση στα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων θα πρέπει να περιλαμβάνουν απόκτηση εφοδιαστικής αλυσίδας, κατασκευή, συσκευασία, μεταφορά και διανομή, εγκατάσταση και συντήρηση, χρήση και τέλος του κύκλου ζωής.

Αρχικά θα γίνει μία βιβλιογραφική επισκόπηση των μεθόδων που υπάρχουν και εστιάζουν στην κυκλική οικονομία με σκοπό το πράσινο αποτύπωμα. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν διάφορες μέθοδοι οι οποίες θα εστιάσουν στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας με τελικό σκοπό την βελτίωση του πράσινου αποτυπώματος.