Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΑΜΙΡΣΗΣ

Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της συγχώνευσης δεδομένω ανάλυσης εικόνας, ψηφιακών διδύμων και τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την προώθηση βελτιστοποιημένων γεωργικών πρακτικών και παρακολούθησης της ανάπτυξης των φυτών. Το επίκεντρο είναι να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων, να μειωθούν τα απόβλητα και να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις σε γεωργικά περιβάλλοντα.