Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Κατσαδούρος Ευάγγελος

"Ανάλυση ποιότητας Λογισμικού με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας"

Αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση μηχανισμών προστασίας των δεδομένων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους, αλλά και η εύρεση και αξιολόγηση μηχανισμών προστασίας της ιδιωτικότητας των υποκειμένων. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω: (α) Της κριτικής επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης γύρω από προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των υποκειμένων αυτών.
(β) Του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων τεχνικών προστασίας των δεδομένων και παρακολούθηση αυτών.
(γ) Της δοκιμής και αξιολόγησης των τεχνικών πρόσβασης που θα αναπτυχθούν