Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βασιλείου Νικολή

"Περιβάλλον και Ανακύκλωση»/ «Διαχείριση και ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού"

 

Η βιομηχανία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ένας από τους πλέον ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς. Η ενσωμάτωση τεχνολογικών καινοτομιών, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού και του πλούτου παγκοσμίως, έχει οδηγήσει στην απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι στην ατζέντα των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και των μη κυβερνητικών οργανισμών για πάνω από 40 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο εστιάζει στα ΑΗΗΕ, με σκοπό να μειώσει την περιβαλλοντική μόλυνση και να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία. Επειδή ο όγκος και το κόστος της απόθεσης των κλασμάτων μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τον χρόνο, η διαχείριση και ανακύκλωση ΑΗΗΕ έχει γίνει ένας δυναμικός βιομηχανικός τομέας, ο οποίος συνδυάζει επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα και επηρεάζει την οικονομία. Ο σκοπός της προτεινόμενης διατριβής είναι εστιάζει στο αντικείμενο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει μια καταγραφή της παγκόσμιας, Ευρωπαϊκής και εγχώριας νομοθεσίας η οποία θα κατηγοριοποιεί τα απόβλητα στις διάφορες κατηγορίες τους. Στην συνέχεια, θα γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση μεθοδολογιών διαχείρισης και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ ανά κατηγορία. Τέλος, θα μελετηθούν και προταθούν διαφορετικές προσεγγίσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης συγκεκριμένων κατηγοριών ΑΗΗΕ με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση φυσικών και ανθρωπίνων πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της ανθρώπινης υγείας.