Περίληψη διδακτορικής διατριβής - Σιδέρης Κωνσταντίνος

"Μετρήσεις και χαρακτηρισμός σπάνιων γαιών και πολύτιμων μετάλλων από Απόβλητα Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)"

Το πρόβλημα της ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι πολύπλευρο και συνδέεται με σημαντικά ζητήματα όπως η εξάντληση των πρώτων υλών και των αποθεμάτων τους και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη.
Στόχος της διατριβής είναι η εξέταση μεθόδων ανακύκλωσης ΑΗΗΕ με εστιασμένο ερευνητικό πεδίο στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό (χαρακτηρισμό) των σπάνιων γαιών και πολύτιμων μετάλλων που εντοπίζονται στον ΑΗΗΕ, στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, καθώς και ο έλεγχος βιωσιμότητας μιας τέτοιας δράσης στα πλαίσια μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.