Περίληψη διδακτορικής διατριβής Χρήστου Λαζάκη

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής εστιάζει στους αισθητήρες οπτικών ινών τύπου FBG (Fiber Bragg Gratings) και LPFG (Long period Fiber Gratings). Θα εξετασθούν νέες τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης και σύνθεσης και θα εφαρμοσθούν σε ειδικούς τύπους εγγραφής. Θα προταθούν νέοι τύποι ανάγνωσής τους με νέες τοπολογίες οι οποίες θα αξιολογηθούν πειραματικά. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές για την παρακολούθηση της μηχανικής ακεραιότητας κατασκευών και κτηρίων μέσω των FBG και θα διερευνηθεί η ανίχνευση αερίων του θερμοκηπίου μέσω των LPFG. Εκτός από την εφαρμογή της κλασσικής μεθόδου εγγραφής μέσω phase mask, θα εξετασθεί και η δυνατότητα εγγραφής μέσω fs-Laser τόσο για silica fibers όσο και για polymer fibers.